Képzési programok

Aranykalászos gazda részszakma

Hatályos a 2022. 09. 12-án kiadott Képzési és Kimeneti Követelmények alapján.

Az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje, célja

A részszakmára felkészítő képzések céljának teljesüléséhez elengedhetetlen a folyamatos visszacsatolás a képzésben résztvevő személyek, illetve a képzési csoport tanulmányi előrehaladásáról. A képzés során elsajátításra kerülő elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek folyamatos és eredményes fejlesztése, az ismeretek egymásra épülésének szükségessége elengedhetetlenné teszi a felnőtt résztvevők esetében is a „számonkérés” bizonyos formáinak rendszeres alkalmazását.

Intézményünk a visszacsatolás célú tudásmérést, azaz a résztvevők előrehaladásáról történő információgyűjtést az andragógiai szempontok figyelembevételével, a résztvevők életkorának és élethelyzetének figyelembevételével tervezi, és valósítja meg. Oktatóink módszertani szabadságát nem korlátozva, az alábbi ajánlásokat fogalmazzuk meg az eredményes pedagógiai-andragógiai munkához, a szakmai oktatás és képzés megtervezéséhez és eredményes megvalósításához.

Diagnosztikai célú tudásmérés egy-egy új témájú tananyagegység kezdetén: a képzési csoport motivációjának megteremtése céljából a témát vagy átfogóan, vagy annak csak egy kiragadott területét bemutató, rövid (15-20 perces), de érdekes bevezető előadás tartása. Ezt követően egy interaktív, heurisztikus beszélgetés során az oktató felméri a csoport meglévő ismereteit annak megállapítása céljából, hogy az új témakörhöz szükséges alapozó ismeretek és készségek milyen szinten állnak rendelkezésre. Amennyiben a beszélgetés során feltett kérdésekre kapott válaszok nem megnyugtatóak, vagy a csoporton belüli egyéni teljesítmények nagyon nagy különbségekre engednek következtetni, a következő foglalkozáson egy egyszerű, nem teljesítmény centrikus, inkább nyilvánvalóan tájékozódó célú írásbeli feladatlappal (pl. tesztkérdésekkel) célszerű a személyenkénti tudásszintről biztosabb információt szerezni. Ezt előre jelezni kell a csoportnak, kiemelve ennek célját, segítő jellegét. Ennek eredménye alapján határozhatja meg az oktató a tananyag foglalkozásonkénti konkrét tartalmát, az előrehaladás ütemezését. A kirívóan alacsony bemeneti ismeretekkel rendelkező résztvevőknek segítséget kell nyújtani lemaradásuk, esetleges lemorzsolódásuk elkerülése céljából, ami a differenciált óraszervezésen túl a pótlandó tananyag, illetve annak forrásanyagainak kijelölését, vagy akár biztosítását is jelentheti.

A fejlesztési célú (folyamat közbeni) tudásmérés: a képzés során az oktató (és a képzési program) által diktált előrehaladás megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló számonkérési forma, módszer. Célja annak elkerülése, hogy a csoport meghatározó része „lemaradjon” a tananyaggal, mert ez esetben lényegesen romolhat a foglalkozások hatékonysága, ezzel együtt a résztvevőknek aránytalanul növekedhet az önálló tanulásra fordítandó energiája, ami lemaradáshoz, a motiváció csökkenéséhez, esetleg lemorzsolódáshoz is vezethet. A folyamat közbeni tudásmérésnek kötött időpontja nincs, bizonyos módszerei folyamatosan alkalmazhatóak, például egy-egy kérdés a résztvevők felé, amelyből megítélhető a csoport előrehaladása. Mivel a résztvevők aktivitása jellemzően nem egyenletes, esetenként szükséges lehet a személyre szabott kérdésfeltevés, ezzel szélesebb körű információ gyűjthető, valamint lehetősége lesz minden résztvevőnek gyakorolni a szóbeli megnyilvánulást, a szakmai terminológia használatát.

Egy-egy témakör lezárásakor biztos képet kaphat az oktató az írásbeli feladatlappal történő számonkéréssel. Ennek időpontját, felnőttekről lévén szó, mindig előre egyeztetni kell a csoporttal, hogy legyen idejük felkészülni, hiszen élethelyzetükből adódóan nem feltétlenül biztosítottak a mindennapi tanulás feltételei. Javasolt tudásmérési módszer intézményünkben a tanult ismeretek alkalmazását igénylő önálló feladat megoldása, kidolgozása, akár otthoni munka, akár tanórai foglalkozás keretében. Az otthoni munkák esetében az oktatóknak kérdésekkel kell meggyőződnie arról, hogy a résztvevő biztosan saját maga teljesítette-e a feladatot. A képzés során megszerzett gyakorlati ismeretek és készségek ellenőrzése és értékelése a gyakorlati oktató által az önálló gyakorlati feladatok szóbeli értékelésével történik. Minden önálló gyakorlati feladatot értékelni kell.

Szummatív tudásmérést az egyes modulok, illetve a teljes képzés befejezésekor, vizsga jelleggel kell alkalmazni. A tudásmérés módszere azonos kell legyen az adott részszakma képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott ágazati alapvizsga-, illetve szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjaiban meghatározottakkal. Ezzel nem csupán a tudásmérés leginkább adekvát módját alkalmazzuk, hanem lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek a vizsgaszituáció megismerésére is.

Az időtartamnak rövidebbnek, a feladatoknak kevésbé összetettnek kell lennie egy tényleges vizsgafeladatnál.

Ennek megfelelően a vizsga elemei az alábbiak lehetnek:

 • Írásbeli vizsga, amely tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, szakmai számításos és rajzkészítési feladatokat.
 • Szóbeli vizsga, amelyet tételsorból történő tételhúzással, a kihúzott tétel kidolgozásához idő biztosításával kell lebonyolítani. Az utolsó vizsgázónak is legalább három tétel közül kell húzási lehetőséget biztosítani, ha szükséges, ehhez a kihúzott tételeket vissza kell tenni a tételsorba.
 • Interaktív vizsgafeladat, amely informatikai tevékenységet is igénylő írásbeli jellegű összetett feladat.
 • Projektfeladat, amely önállóan, részben vagy egészében otthon vagy az intézményben előre elkészített, gyakorlati jellegű feladat vagy produktum készítési folyamatának szóbeli bemutatása (megvédése, kérdésekre válaszolás).

 

A képzésben részt vevő fogyatékkal élő személy tekintetében a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program

Intézményünk a részszakmára felkészítő képzésekből sem zárja ki a fogyatékkal élő személyeket. Azon részszakmák esetében, ahol a képzésbe történő bekapcsolódás feltétele az egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása, ott a beiskolázás tekintetében az orvosi vélemény a meghatározó.

Amely részszakmáknál nem feltétel az egészségügyi alkalmasság orvosi igazolása, ott a fogyatékkal élő jelentkezővel történő előzetes egyeztető megbeszélés keretében határozzuk meg a résztvevő képzésbe történő bekapcsolódásával járó azon teendőket, feltételeket illetve lehetőségeket, amelyek megnyugtató módon biztosíthatják a fogyatékkal élő résztvevő eredményes szakmai fejlődését, illetve a képzés sikeres teljesítését. Ezen esetekben a beiskolázásnál, illetve az ezt megelőző elbeszélgetésnél mindenképpen figyelembe kell venni, illetve a jelentkezőt tájékoztatni kell a részszakma jellemzőiről, az azzal betölthető munkakörökről, munkalehetőségekről.

A fogyatékkal élőkkel a személyes kapcsolatot a képzés során – a foglalkozásokon túlmenően is – folyamatosan fenntartjuk, véleményüket, tapasztalataikat, esetleg felmerülő nehézségeiket rendszeresen felmérjük, fejlődésüket, tanulmányi előmenetelüket, hiányzásaikat kiemelten figyelemmel kísérjük. Ugyancsak rendszeresen konzultálunk az oktatásukban résztvevő kollégákkal is, hogy az esetlegesen szükséges beavatkozásokat időben, célirányosan megtehessük, ezzel is segítve a képzéseinkbe bekapcsolódó fogyatékkal élők eredményes szakmai előmenetelét, életminőségük javítását, illetve az oktatásban résztvevő kollégák tudatos odafigyelését.

A fogyatékosság típusától függően intézményünk – a kiegyensúlyozott, megértő és együttműködő légkör megteremtésén túl – jellemzően az alábbi támogatást tudja biztosítani a képzéseiken résztvevők számára.

 • Látássérült, gyengén látó résztvevők esetében az előadóhoz, illetve a természetes fényforrásokhoz közeli elhelyezés, szükség esetén helyi világítás, a nyomtatott anyagok (tananyagok, feladatlapok) nagyított példányban történő biztosítása.
 • Hallássérült résztvevők esetében az előadóhoz közeli elhelyezés, videón átadott tananyagok feliratozása, vagy a hanganyag biztosítása nyomtatásban is.
 • Mozgásukban korlátozott résztvevők esetében a jelenléti képzési alkalmak akadálymentesített környezetben történő megszervezése, vagy ha erre nincs lehetőség, segítő személyzet biztosítása a megközelítéshez.
 • Enyhefokú értelmi fogyatékkal, vagy egyéb igazolt tanulási nehézséggel küzdő résztvevők esetében differenciált, egyénre szabott munkaformák alkalmazásával, illetve szükség és igény esetén segítő, korrepetálás jellegű plusz foglalkozások szervezésével segítjük szakmai fejlődésüket. Esetükben a tudásmérésnél is alkalmazzuk a differenciált módszereket, a feladatok és munkaformák megválasztásánál, illetve a kidolgozásukra fordítható idő meghatározásánál. A tanulási nehézséggel küzdők esetében, annak fajtájától függően írásbeli feladat helyett szóbeli felelet (diszgráfia), illetve szóbeli számonkérés helyett írásbeli felelet alkalmazása is lehetséges (pl. súlyos beszédhiba esetében).

A fogyatékkal élők a fogyatékosságuk kompenzálására szolgáló egyéni segédeszközeiket, illetve a saját maguk által biztosított, érzékelésüket, mozgásukat, tanulásukat, fejlődésüket elősegítő felszereléseket szakmai képzésük során korlátozás nélkül használhatják.

 1. Alapadatok

A képzési és kimeneti követelmény alapján szervezhető részszakmára felkészítő szakmai oktatás:

1.1.

A részszakma megnevezése:

Aranykalászos gazda

1.2.

A szakma megnevezése:

Gazda

1.3.

A szakma azonosító száma:

4 0811 17 04

1.4.

Ágazat megnevezése:

Mezőgazdaság és erdészet

1.5.

A részszakma besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:

3

1.6.

A részszakma besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:

3

1.7.

A részszakma besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:

0

1.8.

A részszakma legjellemzőbb FEOR száma és megnevezése:

6130 – Vegyesprofilú gazdálkodó
6111 – Szántóföldinövény-termesztő

1.9.

A részszakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:

Az aranykalászos gazda általános mezőgazdasági szakismeretekkel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez elengedhetetlen elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, a vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel rendelkező szakember. A mezőgazdasági termelési feladatokat gazdaságosan, szakszerűen, környezetkímélő módon végzi, ismeri az állattartás, a szántóföldi növénytermesztés és a kertgazdálkodás alapjait. Képes a talajelőkészítést, vetést, növényápolást, a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni, az élelmezési és a takarmányozási célra termesztett növényeket betakarítani, tárolni, tartósítani, állatjólléti és -higiéniai, tartástechnológiai feladatokat végrehajtani, állatot szaporítani, takarmányozni, zöldségtermesztési, gyümölcs- és szőlőtermesztési feladatokat ellátni, mezőgazdasági munkagépeket, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni, környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni, kereskedelmi, vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni, önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni.

Az aranykalászos gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére – külön hatósági vizsga keretében – a képzés alatt lehetőség van.

1.10.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el az Aranykalászos gazda részszakma megszerzéséhez, kapcsolódó munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

1.11.

A képzés célcsoportja:

A képzési program célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a szakmai programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

1.12.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• Alkalmazza a munka, tűz- és környezetvédelem szabályait.
• Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.
• Felismeri a gazdasági állatok ivarzását. Közreműködik a pároztatásban, a termékenyítésben.
• Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött állatot.
• Terméket értékesít, bizonylatot állít ki (számla, nyugta).
• Terményt szállít, szállítólevelet, átvételi dokumentációt tölt ki, kézzel és internetes rendszer használatával.
• Fertőtlenítő oldatot készít, utasítás szerint használja.
• Takarmányt előkészít, elvégzi az állatok napi takarmányozását, megvizsgálja az etető- és itató, berendezéseket.
• Elvégzi az adott állat speciális napi ápolási feladatait.
• Kipróbálja a világítást, a fűtőberendezést, megméri az istálló hőmérsékletét.
• Gépi fejést végez a higiéniai előírások szerint, tisztít. karbantart.
• Előkészíti a fiaztató kutricát, a szükséges eszközöket.
• Elvégzi a talajmunkákat, kezeli a gépeket, előkészíti a magágyat.
• Gondoskodik a vetőmagvak tárolásáról, előkészíti vetésre.
• Elvégzi a talajelőkészítést, a vetést, a növények ápolását, gondozását.
• Betakarítja a terményt, tárolóhelyre szállítja, méri a nedvességtartalmát, tisztaságát.
• Védekezik a gyomnövények kártétele ellen.
• Működteti az öntöző-berendezéseket.
• Elvégzi a lucerna, a gyep telepítési, gondozási, betakarítási munkáit.
• Végzi a palántanevelést, vet, tűzdel, öntöz, gondozza a növényeket.
• Gondozza a zöldségnövényeket, begyűjt, tisztít, csomagol, értékesít.
• Végzi a gyümölcsös aktuális munkálatait, betakarítja a terményt, értékesít.
• Mezőgazdasági munkát végez, kezeli az elektromos kerti munkagépeket.
• Elvégzi indulás előtt a mezőgazdasági erő- és munkagépek napi karbantartását.

 

 1. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1.

Iskolai végzettség:

alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése

2.2.

Szakmai végzettség:

2.3.

Szakmai gyakorlat:

2.4.

Egészségügyi alkalmasság:

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

2.5.

Pályaalkalmasság:

2.6.

Előzetesen elvárt ismeretek:

2.7.

Egyéb feltételek:

 1. Tervezett képzési idő

3.1.

A képzés óraszáma:

480

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

Maximum 30%

 

 

 1. Tananyagegységek

A képzés tananyagegységeinek megnevezése:

Elméleti óraszáma:

Gyakorlati óraszáma:

Óraszáma összesen:

4.1.

Aranykalászos gazda

240

240

480

     

A képzés összes óraszáma:

240

240

480

 

4.1. Tananyagegység

4.1.1.

Megnevezése:

Aranykalászos gazda

4.1.2.

Célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el az Aranykalászos gazda részszakma megszerzéséhez, kapcsolódó munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.1.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.1.5.

Óraszáma[1]:

480 óra, melyből 240 óra gyakorlat.

A gyakorlat gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kerül lebonyolításra.

Családi gazdaság vagy egyéb mezőgazdasági telephely, gyakorlati hely, ahol a képzés gyakorlati megvalósításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

4.1.6.

Beszámítható óraszáma[2]:

240 óra (elmélet)

4.1.7

A tananyagegység tartalma:

1.

Agrárvállalkozási alapismeretek – 40 óra, melyből 20 óra gyakorlat

Közgazdasági és pénzügyi alapfogalmak
• Termelési tényezők, fogalma, részletezése, a termelési tényezők szűkössége
• A szükséglet, az igény, kereslet és kínálat meghatározása
• A piac fogalma, fajtái, elemei, piaci verseny
• Pénzügyi alapfogalmak (infláció, defláció)
• Pénz fogalma, a klasszikus pénz funkciói
• Hitel fogalma, hitelformák

A mezőgazdasági vállalkozással és tevékenységgel kapcsolatos fogalmak
• Vállalkozás, a vállalkozás eszközei
• Befektetett eszközök fogalma, csoportosítása
• Forgóeszközök fogalma, csoportosítása
• Amortizáció fogalma, fajtái, számítási módjai
• Vállalkozó
• Mezőgazdasági őstermelő
• Mezőgazdasági kistermelő
• Családi gazdaság
• Társas vállalkozási formák
• Gazdasági társaságok
• Társasági szerződés, alapító okirat, alapszabályzat
• Új típusú szövetkezetek, raktárszövetkezet, beszerzési szövetkezet, értékesítési alkusz, géphasznosító társulás
• Egyéni vállalkozás
• A vállalkozás megkezdésének jogi és adminisztratív teendői
• A vállalkozás megszűnésének okai

A gazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmak
• Természeti erőforrások, éghajlati viszonyok, domborzati viszonyok, talajtulajdonságok
• Termelési eszközök, befektetett eszközök (immateriális javak), befektetett pénzügyi eszközök
• Forgóeszközök: készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök
• Munkaerő, munkabér, munkaidő
• A gazdálkodás eredménye
• Ráfordítás, termelési költség, önköltség
• Hozam, termelési érték, árbevétel
• Jövedelem, jövedelmezőség
• Bruttó jövedelem
• Nettó jövedelem
• Adók fogalma, jelentősége, funkciói, csoportosítása
• Bizonylatok fogalma, csoportosítása

Vállalkozási ismeretek
• Vállalkozás fogalma, jellemzői
• Vállalkozások csoportosítása
• A vállalkozási formák közötti választás szempontjai
• A mezőgazdasági vállalkozások sajátosságai
• Egyéni vállalkozás: Egyéni vállalkozás fogalma; Működésének szabályai; Az alapítás folyamata, közreműködő szervezetek, szükséges dokumentumok; Az egyéni vállalkozás szünetelése, megszüntetése; A vállalkozó személye; Az ügyfélkapu; A vállalkozás működtetése során szükséges kalkulációk; Ráfordítások, költségek, hozamok, bevételek meghatározása; Jövedelem, jövedelmezőség, fedezet, hatékonyság meghatározása, elemzése;
• Társas vállalkozások (kkt., bt., kft., rt.): Társas vállalkozások fogalma; Működésük szabályai; Az alapítás folyamata, közreműködő szervezetek, szükséges dokumentumok; Az társas vállalkozások megszüntetése; Végelszámolás, csődeljárás, végelszámolás;
• Szövetkezetek jellemzői, működésének szabályai: Szövetkezetek fogalma, típusai; Működésük szabályai; Az alapítás folyamata, közreműködő szervezetek, szükséges dokumentumok; Szövetkezetek megszüntetése;
• Őstermelő, kistermelő: Az őstermelői tevékenység jellemzői, működésének szabályai; A kistermelői élelmiszer-előállítás szabályai; Mezőgazdasági vállalkozások kiegészítő jövedelemszerzési lehetőségei

Termékértékesítési szerződés
• Termékértékesítési szerződés fogalma, jelentősége
• Termékértékesítési szerződés alaki és tartalmi kellékei

2.

Növénytermesztési ismeretek – 104 óra, melyből 52 óra gyakorlat

A növény és környezete
• A növények külső és belső felépítése
• A növény részei: gyökér, hajtás, szár, levél, virág, virágzat, a termés fogalma, feladata, típusai, módosulásai, vegetatív és generatív szervek
• A növények táplálkozása: a víz- és tápanyagfelvétel, az anyagcsere
• Növekedés és fejlődés, élettelen, élő környezeti tényezők
• A virágos növények fejlődési fázisai: a mag nyugalmi állapota, csírázás, vegetatív fejlődés (gyökér, szár, levél), generatív fejlődés (virág, termés)
• A növények ivartalan szaporodása
• Fenológiai megfigyelések önálló leírása, értékelése
• A növények rendszerezésének alapjai, a jelentős törzsek, osztályok, családok
• Ökológia-rendszerek, a bioszféra anyagforgalma: az elemek körforgása

A növénytermesztés alapjai
• A növénytermesztés célja: élelmiszer- és ipari anyagok termesztése, a fenntarthatóság biztosítása
• Természeti erőforrások: termőtalaj, víz, Nap energiája (hőmérséklet, fény), levegő
• Fő ágazatok: szántóföldi és kertészeti növénytermesztés
• Fontosabb alapfogalmak: terület, művelési ágak, táblák, elővetemény, vetésforgó, vetésváltás, tarló, termőréteg
• Növényismeret: fontosabb szántóföldi gabonanövények, takarmánynövények, gyakori gyomnövények felismerése (mag, szár, levél alapján)
• Az állati kártevők, a mikroszervezetek kártételei, a kártevők előrejelzése
• Területnagyság- és termésátlag-számítások, területmérés, -kijelölés
• Magyarország éghajlata a mezőgazdasági termelés szempontjából
• Védekezés az időjárás káros hatásai ellen
• Az időjárás-előrejelzések jelentősége, felhasználása
• A talaj szerkezete, mechanikai összetétele, a talajtulajdonságok vizsgálata: hézagtérfogat, vízgazdálkodás, vízáteresztő képesség, vízkapacitás, hasznos víz, levegő- és hőgazdálkodás értelmezése, kémhatás, a pH-érték gyakorlati jelentősége
• A talajhőmérséklet mérése

A talajművelés műveletei
• A talajművelés fogalma és célja
• A talajművelés alapműveletei, a talajra gyakorolt hatás
• Az eke és munkája, a szántás jellemzői: ideje, mélysége, iránya, módja
• Az ekék beállítása és használata, különböző szántásmódok
• A szántás minőségi követelményei, a szántás ellenőrzése
• Tárcsás talajművelő eszközök: a tárcsázás célja, a tárcsák típusai, alkalmazása
• Fogasok, boronák, kultivátorok feladatai, az alkalmazás céljai, munkájuk, beállításuk
• A mélylazítók feladata, típusai, beállítása
• A boronák feladata, típusai, munkája
• A hengerek, simítók feladata, munkája, típusai, használatuk célja
• A talajmarók felhasználási területei, munkája, használata
• A kombinált talajművelő gépek feladata, munkája, használata

Talajművelési rendszerek, talajhasználat
• Talajművelési rendszerek: nyár végi, őszi, tavaszi, másodvetésű növények utáni talajművelés
• Talajművelési rendszer kialakítását meghatározó tényezők
• Klasszikus sorrend: tarlóhántás, alapművelés, elmunkálás, magágykészítés, vetés, elmunkálás
• Vetésváltás, vetésforgó, elővetemények, monokultúrás termesztés, területpihentetés
• Magágy követelményei és magágykészítés technológiái
• Különleges talajművelési eljárások célja: egészséges talaj – egészséges növény – egészséges ember, a környezettel együttműködő termesztéstechnológiák alkalmazása
• Új irányzatok: precíziós agronómia, takarónövény-technológia, talajmegújító mezőgazda-ság, tápanyag-gazdálkodás, ökológiai gazdálkodás, talajbolygatás minimalizálása, növényi változatosság, takart talajfelszín, takarónövények, élő gyökerek, állatok integrálása
• Talajmegújító mezőgazdaság (TMMG): a technológiai keretrendszer feladata, a termőtalaj-regeneráció, a biodiverzitás, a víz- és tápanyagciklusok javítása, az ökoszisztéma szolgálta-tások, a szénmegkötés és a klímaváltozással szembeni ellenálló képesség növelése
• Kultúr- és gyomnövények, kártevők és kórképek felismerése

Tápanyagpótlás, trágyázás
• A talaj, mint megújulni képes szilárd természeti erőforrás
• A talaj termőképességének és biológiai aktivitásának fenntartása, a termelt növények táp-anyagigényének biztosítása
• A tápanyagok megőrzése, növelése
• Tápanyagok szerepe a növények fejlődésében
• Feladat: fenntartani a biológiai aktivitását, élővilágát, megőrizni szerkezetét, pótolni a növénytermesztéssel kivont humuszt, a makro- és mikroelemeket
• A trágyaanyagok csoportosítása, felhasználása
• A szervestrágya típusai: tarló- és gyökérmaradványok, istállótrágya, hígtrágya, komposztok, fekál, zöldtrágya, lombtrágyák, egyéb szerves anyagok
• Szerves trágyák jellemző tulajdonságai, a kijuttatás, bedolgozás módja, ideje
• A műtrágyák csoportosítása, típusai, jellemzésük, felhasználásuk: foszfor-, káliumtartalmú, a többhatóanyagú műtrágyák, mikroelem-tartalmú műtrágyák szerepe
• A műtrágyák tulajdonságai, típusai és használata, kijuttatása, bedolgozása
• Folyékony műtrágyák kijuttatása
• Baktériumtrágyák és felhasználásuk
• A makroelemek szerepe a növény fejlődésében, hiányuk és többletük következményei
• A szerves- és a műtrágyakezelés szabályai, előírásai

A növények szaporítása és vetése
• Vetőmag-mintavétel, vetőmagvizsgálat
• A vetőmagvak értékmérő tulajdonságai
• A vetőmagok tárolása, mintavétel különböző tárolási módok esetén
• Magvizsgálati eljárások végzése
• Kultúrnövények magjainak felismerése
• A vetőmagtermesztés sajátosságai, előállítása, a vetőmag értékmérő tulajdonságai
• A vetőmagmennyiséget befolyásoló tényezők, magmennyiség, tápanyag számítása
• A vetés ideje, módjai, a vetést meghatározó tényezők
• A vetőmag előkészítése vetésre, vetés munkafolyamatai, vetőmagszámítási feladatok
• A vetőgépek munkája, beállítások, a vetés végrehajtása

Növényápolás és öntözés
• A talajápolás jelentősége, módjai, talajápolási munkák elvégzése
• A gabona, ipari növények, hüvelyesek, szálastakarmányok, gyepek jellemző károsítói
• Növényvédelem, károsítók elleni védekezés módjai, a védekezés integrált rendszere
• Vegyszeres és mechanikai növényvédelem
• A növényvédő szerek csoportosítása, vegyszeres gyomszabályozás
• Az öntözés szerepe, feltételei, öntözési módok, berendezések működése, telepítése
• A növényvédő szerek használata, keverése, kijuttatása, biztonsági előírások
• A növényápolás gépeinek, eszközeinek használata

Betakarítás és tartósítás; a termények tárolása
• Betakarítás feladata, különböző betakarítási módok
• A betakarítás eszközei, berendezései
• A termények tartósítása, előkészítése tárolásra
• A termények tartósításának lehetőségei, feladatai
• A termények tárolásának végrehajtása, kifejtése

3.

Zöldségtermesztési ismeretek – 68 óra, melyből 34 óra gyakorlat

Általános zöldségtermesztési ismeretek
• A zöldségnövények fogalma, jellemzői
• Zöldségnövények jellemzése, étkezési jelentősége, csoportosítása
• A termőhelyi adottságok fontossága, a termesztés helyének előkészítése
• A szabadföldi termesztés és a termesztőberendezésekben végzett termelés jellemzői
• A vetésforgó értelmezése, célja
• Kerti szerszámok, termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, szaporítótálcák)
• A hajtatás feladata
• A zöldségnövények szaporítási módjai
• A sor- és tőtáv, sor és sorköz fogalma
• A magvetés célja, módjai, a vetés mélysége
• A palánták típusai
• Ápolási munkák: mechanikai talajmunkák, öntözés, tápanyag-utánpótlás
• Betakarítás: érettség fogalma, betakarítási módok

Termesztés termesztőberendezésben
• A termesztőberendezések (üvegházak, növényágyak, fóliák) feladata, fűtése, szellőztetése, vízellátása
• Kiegészítő építmények: tárolók, kamrák
• A szaporító- és termesztőedények, közegek előkészítése magvetéshez (fertőtlenítés, töltés)
• Magvetés termesztőberendezésben (helyrevetés, palántanevelés)
• Magvetés ládába (sorba, szórva), szemenként vetés (cserép, tápkocka, tőzegcserép stb.)
• Palánták tűzdelése, palántanevelés ápolási munkái, palánták ültetése
• Hajtatott zöldségnövények általános és speciális ápolási munkái
• Hajtatott zöldségek szedése, piaci előkészítése
• A termesztőberendezések automatizálása, világítás, árnyékolás, CO2 pótlása

Burgonyafélék termesztése
• A burgonyafélék általános jellemzése
• A paradicsom jelentősége, termesztése és betakarítása
• Az étkezési paprika jelentősége, termesztése és betakarítása
• A fűszerpaprika jelentősége, termesztése é betakarítása
• A tojásgyümölcs jelentősége, termesztése és betakarítása
• A korai burgonya jelentősége, termesztése és betakarítása

Gyökérzöldségfélék termesztése
• A gyökérzöldségek általános jellemzése
• A sárgarépa jelentősége, termesztése és betakarítása
• A petrezselyem jelentősége, termesztése és betakarítása
• A retekfélék jelentősége, termesztése, betakarítása
• A zeller, pasztinák, cékla, torma termesztése és betakarítása

Zöldségfélék áruelőkészítése, tisztítás, elsődleges feldolgozás
• Élelmiszer-egészségügyi és higiéniai előírások
• Tisztítás, mosás
• Csomagolás, mérlegelés
• A megjelölés előírásai
• Tárolás, tartósítás szabad téren, zárt rendszerben
• Tartósítás: hőkezelés, biológiai eljárás, vegyszeres tartósítás
• Zöldségfélék feldolgozása: szárítás, besűrítés, savanyítás, savanyúság-készítés

4.

Szőlő- és gyümölcstermesztési ismeretek – 34 óra, melyből 17 óra gyakorlat

Általános gyümölcstermesztési ismeretek
• A gyümölcstermő növények fogalma, csoportosítása
• A gyümölcstermő növények részei
• A gyümölcstermő növények környezeti igénye
• A gyümölcstermő növények szaporítási módjai
• A sor- és tőtáv, sor és sorköz fogalma
• A gyümölcstermesztés gazdasági és táplálkozási jelentősége
• A termőhelyi adottságok jelentősége, alanyok kiválasztása
• Gyümölcsös telepítése: tervezés, talajelőkészítés, sorok, tőhelyek kitűzése, ültetés, különböző gyümölcsfélék (fák, cserjék, félcserjék és dudvásszárúak) telepítése

A gyümölcstermő növények ápolási munkái
• Gyümölcsfák ültetése: az ültetés időpontja, az ültetési anyag típusai, a növények előkészítése az ültetéshez, ültetés, ültetés utáni munkák
• Ápolási munkák: a metszés alapfogalmai, a metszés ideje, metszésmódok, a metszés eszközei
• A metszés célja és biológiai alapjai, a korona részei, koronaformák, sebek kezelése
• A termőfelület kialakítása, fenntartása, koronanevelés
• Metszésmódok (ritkító, ifjító, zöldmetszés), termőegyensúly fenntartása
• Nyesedék eltávolítása
• Gyümölcsritkítás, kézi és vegyszeres ritkítás
• Talajművelés ültetvényeken és a kertekben, a trágyázás ideje, célja, módjai
• Az öntözés célja és módjai, gyümölcsfák öntözése
• Mechanikai talajápolás, a zöldmunkák fogalma, támberendezések
• A növényvédelem jelentősége, kár- és kórképek felismerése, a védekezés lehetőségei
• Permetezési naptár, permetezési napló készítése

A gyümölcs betakarítása, tárolása, áruelőkészítés
• Termésbecslés, az érettség fogalma, a szedés időpontjának megválasztása
• Gyümölcsök szedési érettségének megállapítása, betakarítási terv készítése
• A szedés technikája, módjai, szedőeszközök, felszerelések, gépek
• Gyümölcsök válogatása, osztályozása, csomagolása
• Gyümölcsök tárolása, átmeneti és hűtött tárolókban, értékesítése, feldolgozása
• A tárolóhelyiségek előkészítése, kezelése

Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák
• A szőlőnövény: részei, éghajlati és talajigénye
• A szőlőfajták csoportosítása
• A szőlő szaporítása, a szaporítás módjai
• A szőlő telepítése: az ültetés ideje, módja, a szaporítóanyag
• A szőlő művelése és metszésmódjai, támberendezések
• Ápolási munkák: metszés: a metszés alapfogalmai, a metszésmódok, a metszés ideje, a, metszés eszközei, a venyige eltávolítása
• A szőlő mechanikai talajápolása, fenntartó trágyázása, zöldmunkák
• A szőlő betakarítása: a csemege- és a borszőlő betakarítása

5.

Állattartási alapismeretek – 60 óra, melyből 30 óra gyakorlat

Állat és környezete
• A környezet fogalma, változása
• A környezeti tényezők felosztása
• Alkat és környezet, alkalmazkodás (hideghez, meleghez, technológiához)
• Az állattartó telepek létesítésének szempontjai
• Az istálló mikroklímája: Hőmérséklet; Levegő páratartalma; Légáramlás;
• Levegő szennyezettsége (széndioxid-, ammónia-, kén-hidrogén-, szén-monoxid-, por-, élőcsíra-szennyezettség); Világítás; Szellőzés; Padozat, almozás; Zaj.

Egészség, csökkent termelőképesség, betegség
• Az egészséges, a nem egészséges és a beteg állat fogalma
• Az állatbetegségek okozta károk nemzetgazdasági jelentősége
• A betegség keletkezésének okai
• A betegség lefolyása, kimenetele: túlheveny, félheveny, idült, gyógyulás, szövődmény, halál
• Az egészséges állat életjelenségei
• A beteg állat felismerése
• A beteg állat megjelenése (habitus) alapján: testtartás, mozgás, viselkedés, alkat, tápláltság, ápoltság

A betegség gyógykezelése és megelőzése
• A gyógyszerek alkalmazásának módjai, a gyógyszerhasználat szabályai, előírásai
• Egyszerűbb kezelések, beavatkozások, elsősegélynyújtás
• A nem fertőző betegségek megelőzése
• A fertőző betegségek megelőzése: A fertőző betegség fogalma; Fertőtlenítőszerek és azok használata

Az állatok jóléte és az állatvédelem
• A szabályozás célja, szellemisége
• Az állatvédelem törvényi szabályozása hazánkban és az Európai Unióban
• Az általános állatvédelmi szabályok
• A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
• Az állatszállítás állatvédelme
• Az állatokkal való szakszerű bánásmód
• A vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályai

A gazdasági állatok értékelése
• Külső értékmérő tulajdonságok: fejlettség, arányosság, kondíció, kültakaró, színeződés, ivarjelleg
• Belső értékmérő tulajdonságok: tej-, hús-, tojás-, gyapjú- és erőtermelő képesség, takarmányértékesítő képesség, növekedés és fejlődés, alkat (konstitúció), termékenység és szaporaság, egészség, ellenálló képesség, igényesség, alkalmazkodó képesség, honosulás, vérmérséklet, természet, rossz szokások, szellemi képességek, technológiai tűrőképesség

6.

Állattenyésztési alapismeretek – 24 óra, melyből 12 óra gyakorlat

Az emlősök és a madarak testtájai
• Az állati test fő részei, a fej, a nyak, a törzs és a végtagok tájékai emlős gazdasági állatokon
• A baromfi testtájai, a fej, a törzs és a végtagok – különös tekintettel az eltérésekre

A gazdasági állatok emésztőkészülékének felépítése, az emésztés folyamata és az anyagforgalom
• Az emésztőkészülék feladata, főbb részei, felosztása
• Az előbél felépítése és működése
• A középbél vagy vékonybél felépítése és működése
• Az utóbél vagy vastagbél felépítése és működése
• Az emlős gazdasági állatok (ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, nyúl) emésztőkészülékének állatfajonkénti jellegzetességei
• A baromfi emésztőkészülékének felépítése – különös tekintettel a különbözőségekre

7.

Takarmányozástan ismeretek – 56 óra, melyből 28 óra gyakorlat

A takarmányozás alapjai
• A takarmányozás célja, feladatai, az okszerű takarmányozás szerepe az állattenyésztés jövedelmezőségének javításában
• A takarmány, mint környezeti tényező
• A takarmányok kémiai összetétele, takarmányvizsgálatok, mintavétel, víz- és szárazanyag-tartalom meghatározása, egyszerűbb laboratóriumi vizsgálatok

Takarmányismeret
• A takarmányok csoportosítása
• Zöldtakarmányok
• Gyökér- és gumós takarmányok
• Erjesztett takarmányok
• Szénák és szénalisztek, réti széna
• Magvak és termések
• Szántóföldi melléktermékek
• Élelmiszeripari melléktermékek
• Takarmánykiegészítők
• Ipari abrakkeverékek
• Különböző takarmányok felismerése: takarmánynövények felismerése különböző fejlettségi stádiumban, minősítés, magismeret
• Tartósított takarmányok (szénák, szilázsok, szenázsok) felismerése és minősítése
• Mezőgazdasági és ipari melléktermékek felismerése és minősítése

A takarmányozás végrehajtása
• A takarmányok előkészítésének módjai és eszközei
• A takarmányozás különböző fajú, korú és hasznosítású állatoknál (etetés, itatás)
• A szemestakarmányok feldolgozása, keveréktakarmányok gyártása

8.

Erőgépek – 30 óra, melyből 15 óra gyakorlat

A mezőgazdasági erőgépek felépítése és működése, a belső égésű motorok
• Mezőgazdasági erőgépek fő szerkezeti egységeinek feladata, szerkezeti kialakítása
• A traktorok kapcsoló- és kezelőszervei
• A mezőgazdasági erőgépek napi és időszaki karbantartása
• A traktorok karbantartása, beállítása üzemeltetése során betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok
• Belső égésű motorok, a motorok csoportosítása, tüzelőanyagok
• A négyütemű Otto-motor, négyütemű dízelmotor működési eleve
• A kétütemű Otto- és dízelmotorok működési elve, alkalmazási területei
• Motorok vezérlése, fő szerkezeti egységei, feladata, szerkezeti kialakítása
• A dízelmotor tüzelőanyag-ellátó rendszere, feladata, felépítése, szerkezete
• Az Otto-motor tüzelőanyag-ellátó rendszere, feladata, felépítése, szerkezete
• Motorok üzemanyagai, környezetvédelmi előírások
• Motorok kenőrendszere, karbantartása, olajcsere, a kenőolaj feladata, a kenőanyagok
• A motorok hűtése, hűtési rendszerek, a hűtőrendszer karbantartása

Teljesítményátviteli rendszer
• A tengelykapcsolók feladata, felépítése
• A sebességváltók feladata, csoportosítása
• Nyomatékváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás
• A teljesítmény-leadó tengely feladata, kapcsolása

Járószerkezet, kormányzás, fékezés
• Traktorok járószerkezetének szerkezeti felépítése, ellenőrzése, karbantartása
• Kerekes járművek kormányzása, szerkezeti felépítése (mechanikus, hidraulikus)
• Lánctalpas járószerkezetű traktorok
• A járó- és kormányszerkezet ellenőrzése, karbantartása
• Gumiabroncsos kerék felépítése, a gumiabroncs anyaga, jellemzői, méretei, szerelése
• A fékezőelemek (dobfék, tárcsafék, szalagfék) jellemzői, szerkezeti felépítése
• A fékrendszer működtetése (mechanikus, hidraulikus, légfék)
• A fékrendszer ellenőrzése

A mezőgazdasági erőgépek alváza, felépítménye, elektromos berendezései
• A traktorok alváza, felépítménye
• A traktorok vonó- és függesztőberendezései
• A hidraulikus rendszer feladata, fő részei, kezelése, karbantartása
• A hidraulikus erőátviteli berendezések kezelése, karbantartása, üzemeltetése
• A járművek elektromos rendszerének részei, feladatai, felépítése
• Az akkumulátor feladata, szerkezete, kezelése
• A motorok indítása, indítóberendezések
• Világító-, jelző- és segédberendezések, közlekedésbiztonsági előírások

9.

Mezőgazdasági munkagépek – 64 óra, melyből 32 óra gyakorlat

Munkagépek általános jellemzői
• A mezőgazdasági munkagépek értelmezése, csoportosítása (funkcionális, ágazati)
• A munkagépek általános felépítése, a gépcsoport fogalma
• A mezőgazdasági erőgépek-munkagépek összekapcsolása, a kapcsolószerkezetek
• A munkagépek típusai: függesztett, vontatott, félig függesztett, önjáró gépek
• A munkagépek karbantartása, tárolása
• A kezelési-karbantartási utasítások tartalma, felépítése, használata
• A precíziós gazdálkodás jelentősége, az eszközök, műszerek használata

A talajművelés gépei
• A talajművelő gépek csoportosítása
• Az ekék feladata, csoportosítása, az ekék munkája, fő részei
• Az ekék beállítása, előkészítés üzemelésre, a karbantartás feladatai
• Tárcsás talajművelő gépek: csoportosítás, alkalmazás, tárcsatag felépítése, karbantartás
• A kultivátorok feladatai, felépítése, a szántóföldi, sorközművelő gépek alkalmazása
• A boronák csoportosítása, felépítése, munkája, alkalmazása
• A hengerek, simítók, talajlazítók munkája, csoportosítása, karbantartása
• A talajmarók feladata, munkája, szerkezeti felépítése, karbantartása
• A kombinált talajművelő gépek munkája, szerkezeti felépítése, alkalmazási területei
• A magágyelőkészítő gépek jellemzői

A tápanyag-visszapótlás gépei
• Az istállótrágya-szóró gépek csoportosítása, felépítése, szórószerkezetek, beállítás, karban-tartás
• A műtrágyaszóró gépek felépítése, adagoló- és szórószerkezetek, beállítás, karbantartás
• A tápanyag-visszapótló gépek üzemeltetése során alkalmazott precíziós eszközök (alaptrágyázás, fejtrágyázás lokális adatgyűjtés alapján, automata kormányzás, szakaszolás)
• A folyékony műtrágya kijuttatásának gépei

Vető-, ültető- és palántázógépek
• A vetőgépek csoportosítása, alkalmazási területek, követelmények
• A sorbavető gépek felépítése, vetőszerkezet-megoldások, működés, beállítás
• A szemenkénti vetőgépek felépítése, a vetőszerkezetek működési elve, beállítás
• Precíziós eszközök alkalmazása a vetőgépeken
• A burgonyaültető gépek csoportosítása, felépítése, beállítás-ellenőrzés
• A palántázógépek csoportosítása, felépítése és működése, beállítás
• A beállítások, a sor- és tőtávolság ellenőrzése
• A gépek karbantartása, tárolása

Szálastakarmány-betakarító gépek
• A gépek csoportosítása, alkalmazási területei
• Az alternáló mozgású kaszaszerkezet, rotációs vágószerkezet felépítése, működése
• A szársértő szerkezetek feladata, kialakítása, alkalmazása
• A függesztett, vontatott és önjáró kaszálógépek felépítése, üzemeltetése, karbantartása
• A rendkezelő gépek csoportosítása, felépítése, előkészítése üzemeltetésre
• A rendfelszedő pótkocsi felépítése, működése, előkészítése, üzemeltetése, beállítása
• A kis hasábbálát készítő gépek felépítése, működési elve, kötözési folyamata, beállítása
• A nagy hasábbálát készítő gépek: változó és állandó présterű körbálázók
• A szecskázógépek felépítése, előkészítése üzemeltetésre, beszabályozása, karbantartása
• A szálastakarmány-betakarító gépek összekapcsolása, karbantartása

Szemestermény-betakarító gépek
• Az arató-cséplő gép általános felépítése, a szerkezeti egységek feladatai (aratószerkezet, cséplőszerkezet, tisztító és kiegészítő szerkezetek, szemveszteségmérő berendezés)
• Az arató-cséplő gépek előkészítése üzemeltetésre, beállítások, napi karbantartás
• Kukoricabetakarítási módok és gépei (csőtörő-fosztó gépek, az arató-cséplő gép átszerelése)
• A napraforgó-betakarító adapterek működési elve, az arató-cséplő gép átszerelése
• Hüvelyes növények betakarítása, alkalmazott technológiák, adapterek
• Az arató-cséplő gépek üzemeltetése során alkalmazott precíziós eszközök: GPS-sorvezetés, automatikus terhelésszabályozás, hozammérés és térképezés, menet közbeni ürítés, összehangolás
• A betakarítás szervezése (terményátvétel, nedvességtartalom, munkabiztonság)
• A szemestermények utókezelésének munkaműveletei és eszközei

A szállítás, anyagmozgatás gépei
• A szállító- és rakodógépek biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásai
• Az anyagmozgató gépek csoportosítása
• Mezőgazdasági pótkocsik: általános rendeltetésű és speciális szállítójárművek
• Folyamatos üzemű berendezések, szakaszos üzemű rakodógépek
• A homlok- és forgórakodó gépek karbantartása, üzemeltetése, különböző mezőgazdasági munkaeszközökkel
• A szállító és rakodógépekkel kapcsolatos munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok

4.1.8.

A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány

 

 1. Csoportlétszám

5.1.

Maximális csoportlétszám[3]:

30 fő

 1. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

6.1.

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:

A résztvevő kérésére biztosított.

6.2.

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.

A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
• Visszakérdezés,
• Gyakorlati feladatmegoldás,
• Képzésben résztvevő visszajelzései,
• Beszélgetés,
• Feladatlap kitöltése,
• Házi feladat ellenőrzése,
• Írásbeli felelet.

A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.

6.3.

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:

A képzés nem záróvizsgával zárul.

Minden tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérésen vesznek részt.

A tudásmérések feladatait a képző intézmény állítja össze.

A tudásmérés alapján a megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

• Megfelelt

• Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény

• Nem felelt meg: elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

A résztvevőknek minden tananyagegység végén el kell érniük a sikeres (legalább 51%-os) követelményszintet.

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

7.1.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

 

 

 1. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:

Minimum középfokú szakirányú végzettséggel és legalább 3 év ágazatnak megfelelő szakmai vagy képzési/oktatási tapasztalattal rendelkező oktató, vagy

Felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 1 év ágazatnak megfelelő szakmai vagy képzési/oktatási tapasztalattal rendelkező oktató.

8.2.

Személyi feltételek biztosításának módja:

Az oktatót képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel.

8.3.

Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén:
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési programban alkalmazott szoftverek;
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök (például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, webkamera) és internetelérés.

Eszközjegyzék:
• Állategészségügyi vizsgáló műszerek
• Állatgyógyászati eszközök
• Állatjelölő eszközök
• Anyaállat és újszülött ápolásához szükséges eszközök
• Egyéni védőfelszerelés
• Elletés, fiaztatás eszközei
• Építőipari kisgépek
• Épületkarbantartás szerszámai, eszközei
• Gépi fejés berendezései
• Gépkarbantartás szerszámai, eszközei
• Gyümölcskertészet kisgépei, eszközei
• Istállók, ólak berendezései
• Kertészeti kéziszerszámok
• Kéziszerszámok
• Ló, szarvasmarha, sertés, juh ápolás és gondozás eszközei
• Mérlegek
• Mérőeszközök
• Meteorológiai mérőeszközök
• Munkabiztonsági berendezések
• Növényápolási eszközök
• Növényház, fóliasátor
• Növényvédelem gépei, eszközei
• Öntözőberendezések
• Szerelőszerszámok
• Szőlészeti kisgépek
• Takarmány előkészítés, kiosztás gépei, eszközei
• Talajművelő eszközök, erő- és munkagépek
• Talajvizsgálati eszközök, műszerek
• Terménytárolás gépei, eszközei
• Tojáskezelés eszközei, berendezései
• Villanypásztor berendezés és tartozékai

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja:

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját eszközeként biztosítja.

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

 1. Szakmai vizsga

A részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz kapcsolódóan a részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A szakmai vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepzes.ikk.hu/ weblapon érhetők el a Képzési és kimeneti követelmények, Programtervek menüpontban.

A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Szakmai vizsgával támasztott egyéb követelmények

A részszakma megszerzésére irányuló képzés teljesítése, melyet a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány (7.1. pont) igazol.

Egyéb feltételek: –

 

                                                                                                                                       

 1. Az előzetes minősítés ténye

Szakértő nyilatkozata:

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Az előzetes minősítés helye:

Budapest

Az előzetes minősítés időpontja:

2023. 08. 28.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:

Pádár Tivadar

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nyilvántartási száma:

FSZ/2020/000057

Felnőttképzési szakértő aláírása/elektronikus aláírása:

 

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása/elektronikus aláírása:

 

Szakértői vélemény

 

Képzés (képzési program) megnevezése

Aranykalászos gazda

Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma:

KEM21 Project Kft., E/2021/000118

Szakértői megállapítások

1.      A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek.

2.      A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák.

3.      A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva.

Szakértői vélemény kelte

Budapest, 2023.08. 28.

Felnőttképzési szakértő neve,

nyilvántartási száma

 

Felnőttképzési szakértő aláírása/elektronikus aláírás

 

[1] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[2] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[3] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

Dajka

(Programkövetelmény azonosító száma: 01193003)

A programkövetelmény megjelenésének dátuma: 2022. május 24.

Képzés (képzési program) megnevezése

Dajka

Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma:

KEM21 Project Kft., E/2021/000118

Szakértői megállapítások

1.                            A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek.

2.                            A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák.

3.                            A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva.

Szakértői vélemény kelte

Budapest, 2022.05.30.

Felnőttképzési szakértő neve,

nyilvántartási száma

 

Felnőttképzési szakértő aláírása

 
 1. Alapadatok

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:

1.1.

Megnevezése:

Dajka

1.2.

Programkövetelmény azonosító száma:

01193003

1.3.

Ágazat megnevezése:

Oktatás

1.4.

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:

0119

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:

1.5.

Megnevezése:

Dajka

1.6.

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:

3

1.7.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:

3

1.8.

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:

3

1.9.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési követelményt előíró jogszabály:

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

A képesítési követelményt előíró jogszabály: —

A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. A különböző intézményi formákban eltérő kompetenciákkal közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A dajka bölcsődében, mini bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban. E képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát.

1.10.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

1.11.

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

1.12.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:
• a személyi gondozási ismeretek alkalmazására
• higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
• az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére
• a környezet gondozására, tisztántartására
• a gyermek tevékenységének aktív segítésére
• a munkavédelmi előírások betartására
• empátiára, toleranciára
• adekvát kommunikációra
• általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
• a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
• módszeres munkavégzésre
• differenciált bánásmódra
• segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
• betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
• szakemberekkel való együttműködésre

• Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni. Képes meghatározni a család, a bölcsőde és az óvoda szocializációban betöltött szerepét.
• Rendszeres visszajelzéseket ad az óvodapedagógusnak/kisgyermeknevelőnek a gyermekek felügyelete, gondozása során észlelt tapasztalatokról.
• Képes megkülönböztetni a bölcsőde és az óvoda gondozási/nevelési feladatait, az intézmények személyi és tárgyi feltételeit.
• Képes arra, hogy felismerje az óvodapedagógustól/kisgyermeknevelőtől elvárt viselkedési formákat.
• Képes megkülönböztetni a bölcsődei és az óvodai napirend sajátosságait. Átlátja a bölcsődés korú gyermek alapvető szükségleteit és az óvodáskorú gyermek alapvető tevékenységi formáit.
• Alkalmazza ismereteit a bölcsődés korú és az óvodáskorú gyermek játéktevékenysége során. Képes hozzájárulni a biztonságos játék feltételeinek megteremtéséhez és a hibás játékok kiszűréséhez, megjavításához.
• Képes részt vállalni a biztonságos bölcsőde és óvoda udvar megteremtésében.
• Képes munkálkodni a bölcsődei és az óvodai programok előkészítésében és lebonyolításában.
• Bölcsődében, mini bölcsődében megérti, követi és alkalmazza a gondozási – nevelési feladatok ellátásához kapcsolódó utasításokat és iránymutatásokat.
• Bölcsődében, mini bölcsődében a gyermek gondozása-nevelése közben alkalmazza az egyéni bánásmód elvét, a gyermek pozitív önállósági törekvéseinek, önértékelésének erősítését.
• Bölcsődében, mini bölcsődében képes a kisgyermeknevelő szakmai munkáját segíteni a koragyermekkori intervenció elvének megvalósításában.
• Mini bölcsődében képes a kisgyermeknevelővel szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot alakítani.
• Mini bölcsődében, óvodában, a tudomására jutott információkat a szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli.
• Óvodában képes megkülönböztetni az SNI, az integráció, inklúzió, és szegregáció fogalmakat. Az egyéni bánásmód elvét alkalmazza.
• Óvodában képes nyomon követni az óvodás korú gyermek társas kapcsolatainak változásait.
• Óvodában képes megkülönböztetni az agressziót más a gyermek magatartásában megjelenő sajátosságoktól.
• Óvodában képes a munkát a személyiségfejlesztés eszközeként értelmezni.
• Életkorspecifikus egészségnevelői feladatok ellátására képes a személyi gondozás, a higiénés szokások kialakítása során.
• Képes figyelemmel kísérni a gyermek egyéni sajátosságait és a környezeti pszichés hatásait a táplálkozás folyamatában.
• Életkorspecifikusan képes megteremteni a gyermekek szükséges pihenés/alvás igényének kielégítéséhez a megfelelő körülményeket.
• Képes felismerni a lázas állapotot.
• Képes adekvát kommunikációra, az egyéni bánásmód és a gondozási folyamat intimitását figyelembe véve.
• Képes az előírásoknak megfelelően végezni munkáját.
• Melegítő konyhában képes ételt átvenni a szállítótól.
• Melegítő konyhában képes megmérni az étel hőmérsékletét, és azt megfelelő hőmérsékleten tartani.
• Melegítő konyhában képes ételmintát venni.
• Képes az ételt a csoportba szállítani.
• Tud mosogatni.
• Megfelelő helyre szállítja az ételmaradékot.
• Képes megítélni a tisztaság és a szennyezett felület közötti különbséget.
• Képes megítélni a veszélyes tényezők jelenlétét az udvaron. Felismeri a mérgező növényeket.
• Képes kisebb kerti munkát végezni.
• Képes a takarítási feladatokat hatékonyan, magas színvonalon elvégezni. Képes a tiszta és a szennyezett felület megkülönböztetésére.
• Képes biztonságban tárolni a tisztítószereket.
• Képes megfelelő védőruházat beszerzésére és használatára.
• Képes annak megítélésére, hogy óvodában mely munkatevékenységeket végezhet együtt a gyermekkel.
• Képes annak megítélésére, hogy milyen helyzetben és milyen gyakorisággal alkalmazza az elektromos kisgépeket.

 1. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1.

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség

2.2.

Szakmai előképzettség:

2.3.

Egészségügyi alkalmassági követelmény:

Nem szükséges

2.4.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

2.5.

Szakmai adottságok, készségek felmérése:

2.6.

Pályaalkalmassági követelmény:

2.7.

Egyéb feltételek:

 1. Tervezett képzési idő

3.1.

A képzés óraszáma:

400

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

20%

 

 1. Tananyagegységek/témakörök/modulok

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/moduljainak megnevezése[1]:

Óraszáma:

4.1.

Nevelési feladatok a dajka tevékenységében

150

4.2.

Gondozás és egészségvédelem

90

4.3.

Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében

90

4.4.

Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

70

4.1. Tananyagegység/témakör/modul[2]

4.1.1.

Megnevezése[3]:

Nevelési feladatok a dajka tevékenységében

4.1.2.

Célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Nevelési feladatok a dajka tevékenységében megnevezésű tananyagegység megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.1.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.1.5.

Óraszáma[4]:

150

4.1.6.

Beszámítható óraszáma[5]:

75

4.1.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Nevelési feladatok a dajka tevékenységében

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[6]:

150

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• A nevelés fogalma, színterei, és a szocializáció jellemzői.
• A gyermek személyiségfejlődésének sajátosságai.
• A nevelés, gondozás intézményrendszere, működésük személyi és tárgyi feltételei.
• Az óvodapedagógustól/kisgyermeknevelőtől elvárt viselkedési formák.
• A helyes életritmus, a napirend jelentősége.
• A játék szerepe és feltételei. A biztonságos játék feltételeinek megteremtése.
• Az udvar, mint a nevelés fontos színtere.
• Intézményi ünnepélyek, programok.
• A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja, alapvető nevelési feladatok ellátásához kapcsolódó kompetenciák.
• A bölcsődei gondozásneveléssel kapcsolatos helyes kommunikáció, protokoll.
• Az SNI fogalma, a koragyermekkori intervenció szemlélete.
• A családközpontú nevelés alapszintű gyakorlata.
• A család fogalma, a család szocializációban betöltött szerepe és a családi nevelés jelentősége.
• A gyógypedagógia rendszere, a gyógypedagógiai alapfogalmak. Az egyéni bánásmód elve.
• A társas kapcsolatok specifikus sajátosságai.
• Az agresszió megjelenési formái.
• A munkajellegű tevékenységek jelentősége. A játék és a munka kapcsolata, az önkiszolgálás, a naposi munka és a kerti munka jelentősége az óvodáskorú gyermek fejlődésében.

4.1.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 

 

4.2. Tananyagegység/témakör/modul[7]

4.2.1.

Megnevezése[8]:

Gondozás és egészségvédelem

4.2.2.

Célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Gondozás és egészségvédelem megnevezésű tananyagegység megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

4.2.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.2.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.2.5.

Óraszáma[9]:

90

4.2.6.

Beszámítható óraszáma[10]:

45

4.2.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Gondozás és egészségvédelem

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[11]:

90

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• Az egészségnevelés jelentősége, a személyi gondozás szerepe a nevelési/gondozási folyamatban.
• A táplálkozás egészségtan.
• A nyugodt pihenés, alvás ideális körülményei.
• A lázas betegségek esetén követendő protokoll.
• A gondozási folyamatban elvárt nevelői magatartás, kommunikáció.

4.2.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

4.3. Tananyagegység/témakör/modul[12]

4.3.1.

Megnevezése[13]:

Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében

4.3.2.

Célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében megnevezésű tananyagegység megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

4.3.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.3.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.3.5.

Óraszáma[14]:

90

4.3.6.

Beszámítható óraszáma[15]:

45

4.3.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[16]:

90

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• A konyhai munka higiénés előírásai.
• Az ételek átvételének, tárolásának és tálalásának szabályai.
• Az étel hőmérsékletére, és a melegítés szabályaira vonatkozó előírások.
• Az ételmintavétel szabályai, lépései, eszközei.
• A csoportban történő tálalás szabályai.
• A mosogatás higiénéje, szabályai, lépései.
• Az ételmaradék tárolásának szabályai.
• A konyha takarításának higiénés ismeretei, a takarítás szabályai.
• Az intézmény udvarára, annak tagolására vonatkozó előírások, szabályok. A veszélyes növények.
• Az egyes évszakokhoz kapcsolódó udvari, kerti feladatok.

4.3.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

4.4. Tananyagegység/témakör/modul[17]

4.4.1.

Megnevezése[18]:

Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

4.4.2.

Célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Takarítási feladatok a dajka tevékenységében megnevezésű tananyagegység megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

4.4.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.4.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.4.5.

Óraszáma[19]:

70

4.4.6.

Beszámítható óraszáma[20]:

35

4.4.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[21]:

70

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• A takarítás típusai, a tisztítószerek tárolásának, használatának szabályai, a veszélyek figyelemkeltő jelölései.
• A tisztítószerek tárolásának szabályai.
• A védőruházat részei, a munka- és balesetvédelem szabályai.
• A gyermekek körében végezhető munkatevékenységek nevelő értéke.
• Az elektromos kisgépek biztonságos használata, érintésvédelmi szabályai: a mosógép, a vasaló, a porszívó.

4.4.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 1. Csoportlétszám

5.1.

Maximális csoportlétszám[22]:

35 fő

 

 

 1. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

6.1.

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:

Résztvevő kérésére biztosított.

6.2.

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.

A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
• Visszakérdezés,
• Gyakorlati feladatmegoldás,
• Képzésben résztvevő visszajelzései,
• Beszélgetés,
• Feladatlap kitöltése,
• Házi feladat ellenőrzése,
• Írásbeli felelet.

A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.

6.3.

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:

A képzés záróvizsgával zárul.
A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.

A záróvizsga feladatait a képző intézmény állítja össze a tananyagegységek tartalma alapján.
A záróvizsga formája: írásbeli tesztfeladatsor és projektfeladat végrehajtása.

A záró feladaton megszerezhető minősítések:
• Megfelelt
• Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
• Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesítmény.

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

7.1.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

 1. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:

Elméleti oktató és gyakorlati oktató: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató.

8.2.

Személyi feltételek biztosításának módja:

Az oktatót a képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel.

8.3.

Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén:
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési programban alkalmazott szoftverek;
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök (például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, webkamera) és internetelérés.

Eszközjegyzék:
• Általános jellegű, óvodai helyiségek, óvoda udvar, öltöző, gyermek mosdó, közlekedő, óvodai konyha és ezek berendezései
• Általános takarítóeszközök
• Általános takarítószerek
• Alapvető elsősegélynyújtó felszerelés
• Lázmérő
• Munkaruha, védőruha

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja:

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját eszközeként biztosítja.

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszichológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő min. 20%-ában kötelező.

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

 

 

 1. Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány és a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg.
A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, mini bölcsődében vagy óvodában, vagy gyermekotthonban, vagy bölcsődés, vagy óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben.
A szakmai gyakorlat letölthető a résztvevő saját munkahelyén is.

A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.

 

 

 1. Az előzetes minősítés ténye

Szakértő nyilatkozata:

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Az előzetes minősítés helye:

Budapest

Az előzetes minősítés időpontja:

2022.05.30.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:

 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nyilvántartási száma:

 

Felnőttképzési szakértő aláírása:

 

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása:

 

[1] A sorok száma bővíthető.

[2] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[3] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[4] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[5] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[6] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[7] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[8] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[9] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[10] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[11] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[12] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[13] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[14] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[15] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[16] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[17] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[18] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[19] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[20] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[21] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[22] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

Kályhás

PROGRAMKÖVETELMÉNY AZONOSÍTÓ SZÁMA: 07993005

A PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGJELENÉSÉNEK DÁTUMA’. 2021. JANUÁR 8.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Képzés (képzési program) megnevezése

Kályhás

Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma:            

KEM21 Project Kft., 72021/000118

Szakértői megállapítások

 

            1.                 A képzési program tart

alma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.

törvénynek és szakmai oktatás vagy

 szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és

a szakképzésről szóló törvény végre

hajtásáról szóló kormányrendeletnek.

            2.                  A képzési programban

 meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon,

valamint a képzéssel é

rintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési

programban megjelölt

 kompetenciák.

            3.                  A képzési program mi

nden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva.

Szakértői vélemény kelte

Budapest, 2022.06.30.

Felnőttképzési               szakértő               neve,

nyilvántartási száma

 

Felnőttképzési szakértő aláírása

 

 

 

 1. Alapadatok

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:

 

1.1.

Megnevezése:

Kályhás

 

1.2.

Programkövetelmény azonosító száma:

07993005

 

1.3.

Ágazat megnevezése:

Építőipari ágazat

 

1.4.

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:

0799

 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:

 

1.5.

Megnevezése:

Kályhás

 

1.6.

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:

 

3

 

1.7.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:

 

3

 

1.8.

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:

3

 

1.9.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési követelményt előíró jogszabály:

 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

A képesítési követelményt elről jogszabály:

A kályhás szakember munkája során a tüzelőberendezés helyszínét felméri, tüzelőberendezést tervez, előkészíti az anyagokat és a munkaterületet. A szakember által készített egyedi építésű kályhák és kandallók nem csak a lakás díszeként szolgálnak, hanem a fűtés kiegészítéseként is használhatóak. A kályhás jellemzően magánvállalkozásban dolgozik. A havi kereset, a munkavállaló szakmai tapasztalatának, kapcsolati hálójának, munkája népszerűségének függvényében változik, ugyanakkor

 nagyban függ a munka szezonalitásából következően. A munkaerő-kereslet a tapasztaltabb,

magasabb szaktudással rendelkező, az innovációra nyitott szakemberek irányába helyeződik át. A kapcsolati háló megfelelő marketingeszközökkel való kiterjesztése is növelheti a megrendelők számát. A keresletet növeli a pontosan, igényesen készített és jó hatásfokkal üzemelő tüzelőberendezés; valamint az is, hogy a lakberendezési trendeket tekintve a cserépkályhák, kandallók és kemencék építése az utóbbi néhány évben újra divatba jött. A Kályhás szakma gyakorlása során a tüzelőberendezések (kályha, kandalló, kemence, takaréktűzhely) készítése és javítása nagy felelősséget jelent, hiszen a rosszul (hibásan) elkészült tüzelőberendezés nem csak komoly anyagi károkat okozhat, de emberéletet is veszélyeztethet!

 

1.10.

A képzés célja:

 

 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Kályhás szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

 

 

1.11.

A képzés célcsoportja:

 

 A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési  programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

 

1.12.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:                                                                                                    

 

•            A munkavégzés során alkalmazza a munka-, baleset-, túz- , és egészségvédelmi előírásokat. Szükség esetén elsősegélyben részesíti a rászorulókat.

•            Az egyéni és kollektív védőeszközöket, védőberendezéseket rendeltetésszerűen használja. • Képes a munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel való együttműködésre a munkavédelmi feladatok ellátása során.

•            Idegen nyelven alapszinten képes kommunikálni.

•            Képes munkaviszony létesítésére, vállalkozás létrehozására és üzemeltetésére.

•            Összeállítja a munkavállalással kapcsolatos dokumentumait. Önéletrajzot és motivációs levelet készít.

 

•            Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat és feltérképezi a karrierlehetőségeket.

•            Ellenőrzi a tüzelőberendezés készítésének feltételeit, helyszíni méréseket, felméréseket végez.

•            Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogalmakat.

•            Betartja az építési technológia folyamatainak sorrendiségét.

•            A tüzelőberendezések szempontjából ellenőrzi az épület szerkezetét és annak környezetét.

•            Felméri a tüzelőberendezés helyszínét és környezetét, valamint a használatba veendő kéményt. •      Ellenőrzi a kémény meglétét, működését, annak huzatát, valamint az égési levegő biztosítását. • A kéményhez és a fűtendő helyiséghez méretezi és megtervezi a tüzelőberendezést; annak alapján árajánlatot készít. Kézi vagy gépi vázlatrajzot készít a tüzelőberendezésről. A vázlat alapján képes a tüzelőberendezés külső és belső anyagszükségletének pontos számítására, illetve az árajánlat elkészítésére. Az anyagszükségletet és az árajánlatot digitális formában (szövegszerkesztő, táblázatkezelő szoftverek alkalmazásával) készíti el.

•            Ellenőrzi a biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétét. Előkészíti a munkaterületet, megvédi a meglévő környezetet.

•            Előkészíti a tüzelőberendezés készítéséhez szükséges anyagokat, eszközöket.

•            Elsajátítja a kályhacsempe gyártás folyamatát.

•            A legújabb szakmai trendeket alkalmazva tüzelőberendezéseket épít (kályhát, kandallót, kemencét, tűzhelyet). Munkájához szakszerűen használja a kézi és gépi szerszámokat, eszközöket.

•            Letisztítja és beüzemeli az elkészült tüzelőberendezést.

•            Szakszerűen, digitális eszközök felhasználásával elkészíti és átadja a „Kivitelezői nyilatkozatot”, a „Használati utasítás”-t és a „Megfelelőségi nyilatkozat”-ot vagy a „Garancialevelet” a megrendelő részére.

      
 1. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1.

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség

2.2.

Szakmai előképzettség:

 

2.3.

Egészségügyi alkalmassági követelmény:

Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat

2.4.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

 

2.5.

Szakmai adottságok, készségek felmérése:

 

2.6.

Pályaalkalmassági követelmény:

 

2.7.

Egyéb feltételek:

 

 

 1. Tervezett képzési idő

3.1.

A képzés óraszáma:

600

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

20%

 1. Tananyagegységek/témakörök/modulok

 

A képzés tananyaga  

ségeinek/témaköreinek/modułainak megnevezése l :

Óraszáma:

4.1.

Kályhás

 

600

4.1. Tananyagegység/témakör/modu1 2

4.1.1.

Megnevezése3.

Kályhás

4.1.2.

Célja :

 

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Kályhás szakképesítés megszerzéséhez              szükséges             elméleti                és             gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.1.4.

Megvalósítása során képzési módszerek:

alkalmazott

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.1.5.

Óraszáma4:

 

600

4.1.6.

Beszámítható óraszáma 5.

300

 

 1. A sorok száma bővíthető.
 2. A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.
 3. Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel. 4
 4. Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámáva/.
 5. Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

                                                                                                                                                                              

4.1.7  

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

 

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Kályhás elméleti és gyakorlati ismeretek

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma6.

600

 

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

 

 

 

•            A munka-, baleset-, tűz- és egészségvédelmi előírások, valamint az elsősegélynyújtás módjai.

•            Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások, az egészségügyi kockázatok.

•            A biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei.

•            A szakmájához kapcsolódó idegen szavak és kifejezések.

•            A munkavállaló jogai és kötelezettségei, a vállalkozási formák.

•            A motivációs levél és az önéletrajz tartalmi és formai követelményei. •        Munkaerőpiaci igények, karrierlehetőségek.

•            Vízszintes, függőleges (merőleges) irányok kijelölési módszerei, eszközei.

•            Építészeti műszaki rajzok jelölései, tartalma és jelentése.

•            Építési technológiai folyamatok helyes sorrendje.

•            Az egyes anyagok fizikai tulajdonságait hőtűrő-, hővezető képességei, stabilitása, tűzbiztonság szempontjából is.

•            A helyszíni felmérés alapján történő vázlatkészítés módjai, szabályai.

•            A tüzelőberendezések huzatigénye és légszükséglete.

•            A kéményre köthető tüzelőberendezés maximális és minimális mérete.

•            A munkaterület munkafolyamatokkal járó

 

szennyeződésektől való megvédésének módjai.

•            A tüzelőberendezés készítéséhez szükséges anyagok, eszközök.

•            A kályhacsempe alapanyagai, tulajdonságai és felhasználásai. A kályhacsempe formázás módozatai, a szárítás és az égetés folyamata. A mázak alapanyagai és tulajdonságai, a kályhacsempék esetleges hibái. • A tüzelőberendezések anyagai, szerelvényei, azok építésének technológiái. A kályha külső és belső szerkezeti részeinek kialakítása, azok beépítési módjai (hamuajtó, tüzelőajtó, rostély beépítése; tűzszekrény, füstjárat építése, ülőpadka, fatároló kialakítása, szigetelése). A cserépkályha átrakásának, tisztításának, javításának folyamatai. Kézi és gépi szerszámok, eszközök, azok szakszerű használatának módjai.

•            A tüzelőberendezések biztonságos üzemeltetésének feltételei, előírásai.

•            A kivitelezői nyilatkozat és a használati utasítás tartalmi és formai követelményei, a garanciavállalási kötelezettség, annak feltételei és szabályai.

 
 

 6

A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

4.1.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről       szóló      igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

5. Csoportlétszám

 

5.1.

Maximális csoportlétszám[1]:

40 fő

 1. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

6.1.

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:

Résztvevő kérésére biztosított.

6.2.

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.

A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:

•                Visszakérdezés,

•                Gyakorlati feladatmegoldás,

•                Képzésben résztvevő visszajelzései,

•                Beszélgetés,

•                Feladatlap kitöltése, • Házi feladat ellenőrzése,

•                Írásbeli felelet.

A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.

6.3.

Résztvevő záró (szummatív értékelése:

A képzés záróvizsgával zárul.

A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.

A záróvizsga feladatait a képző intézmény állítja össze az alábbiak szerint:

Írásbeli: Kályhaépítésre vonatkozó szakmai ismeretek, számítások

• hőszükséglet és mennyiségi számítás

• tüzelő szerkezet azonosítása

• tervjelölések értelmezése

• munkabiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismeretek

• munkavállalás, vállalkozás

Projektfeladat: Szilárd tüzelésű cserépkályha megépítése

Szilárdtüzelésű cserépkályha csempesoronkénti (talapzat-, közbenső- és befejező csempesorok) megépítése, tüzelőajtó beépítése, füstjáratok kialakítása; közben szakmai beszélgetés a tüzelőberendezés építésének folyamatáról, beüzemeléséről és karbantartásáról.

 

 

A feladatokon megszerezhető minősítések:

    Megfelelt •

• Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény

• Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesítmény.

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

7.1.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

 

TANÚSÍTVÁNY

2013. évi LXXVII. törvény 13/8. 5

11/2020. (Il. 7.) Korm. rendelet 22. 5 (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

 1. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:

Elméleti és gyakorlati oktató: a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató.

8.2.

Személyi feltételek biztosításának módja:

Az oktatót a képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel.

8.3.

Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: • intézmény részéről: a képzési program megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési programban alkalmazott szoftverek;

•                képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök (például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, webkamera) és internetelérés.

Eszközjegyzék:

•                Kéziszerszámok, gépek, anyagok (belső és külső), anyagtároló edények, mérőeszközök, dokumentációk

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja:

 

 

 

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal

                                                                                                                                                                              

 

 

 

megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját eszközeként biztosítja.

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:

 

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

 

 1. Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek: —

 

 1. Az előzetes minősítés ténye

Szakértő nyilatkozata:

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Az előzetes minősítés helye:

Budapest

Az előzetes minősítés időpontja:

2022.06.30.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:

 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nyilvántartási száma:

 

Felnőttképzési szakértő aláírása:

 

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása:

 

 

[1] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

Kulturális rendezvény szervezője

Programkövetelmény azonosító száma: 03145001

Szakértői vélemény

Képzés (képzési program) megnevezése

Kulturális rendezvény szervezője

Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma:

KEM21 Project Kft., E/2021/000118

Szakértői megállapítások

1.                            A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek.

2.                            A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák.

3.                            A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva, és az összefűzésre úgy került sor, hogy annak szétválasztására sérülésmentesen nincs lehetőség.

Szakértői vélemény kelte

Budapest, 2021.07.27.

Felnőttképzési szakértő neve,

nyilvántartási száma

 

Felnőttképzési szakértő aláírása

 

 

 1. Alapadatok

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:

1.1.

Megnevezése:

Kulturális rendezvény szervezője

1.2.

Programkövetelmény azonosító száma:

03145001

1.3.

Ágazat megnevezése:

1.4.

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:

0314

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:

1.5.

Megnevezése:

Kulturális rendezvény szervezője

1.6.

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:

5

1.7.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:

5

1.8.

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:

5

1.9.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési követelményt előíró jogszabály:

Nem releváns.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

A kulturális rendezvények szervezője a helyi társadalom kulturális életének, önszerveződési formáinak és hagyományőrzési tevékenységének egyik legfontosabb szakembere. Munkájához tartozik az önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások szakszerű és színvonalas működtetésében való közreműködés és kulturális szervezőmunka ellátása.

A kulturális rendezvények szervezője alkalmas:
• művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére,
• közösségi programok szervezésére,
• tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására,
• amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére,
• a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére.
Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom közművelődési intézményeiben valósul meg: a helyi közösségi művelődést szervező és a közművelődési szolgáltatást biztosító művelődési intézményben (művelődési központ, általános művelődési központ, művelődési ház, közösségi ház, faluház, ifjúsági és gyermekház, ifjúsági információs iroda, szabadidő központ stb.), a szabadidő szórakoztató és művelődési szolgáltatást biztosító egyéb intézményekben (szabadidő park, állat– és növénykert, vidámpark, üdülők stb.), a regionális és megyei fejlesztési feladatokat ellátó és szolgáltatást nyújtó intézményekben (területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltató szervezet, közművelődési információs központ), a regionális közművelődési és közgyűjteményi intézményekben, a helyi társadalom közösségi terében, civil szervezeteiben.

1.10.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Kulturális rendezvény szervezője szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

1.11.

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

1.12.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• Megismeri és felméri az adott település, településrész és a régió múltját, társadalmi és gazdasági helyzetét, természeti, kulturális, közösségi értékeit, hagyományait, melyeket összegezve képes esettanulmányt készíteni.
• Eligazodik a helyi társadalom, az adott település intézményei, közösségei és sajátosságai között, kapcsolatokat épít a közös célok elérése, a közös hagyományok ápolása érdekében. Alkalmazza a kapcsolatépítés módszereit.
• Ösztönzi a helyi kulturális hagyományok megőrzését és új hagyományok megteremtését, segíti az egész életen át tartó tanulás megvalósulását.
• Kezdeményezi, szervezi, segíti a művelődéssel kapcsolatos projektek, a közösségi programok megvalósulását. Elemzi az intézmények és szervezetek környezetét.
• Helyi és térségi kapcsolatokat, testvér települési kapcsolatokat épít.
• A programok szervezésébe bevonja a helyi társadalom képviselőit, civil szervezeteit, intézményeit és vállalkozóit.
• Kulturális rendezvényeket, közművelődési projekteket tervez és valósít meg a szakma szabályai szerint. A rendezvény típusának megfelelően használja az új és a már bevált szervezési módszereket
• Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
• Eligazodik a rendezvények szervezésére vonatkozó munka-, tűz-, baleset-, környezet-, egészségvédelmi jogszabályok között.
• Kulturális rendezvénnyel kapcsolatos lebonyolítási forgatókönyvet készít.
• Elkészíti a rendezvény forgatókönyvéhez kapcsolódó költségtervet, segíti a forrásteremtést.
• Megtervezi a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
• A szervezet és a rendezvény előírásai szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el hagyományos és digitális eszközök igénybevételével.
• A munkájához szükséges adminisztratív feladatokhoz megfelelő számítógépes szoftvereket használ.

 

 1. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1.

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség

2.2.

Szakmai előképzettség:

nem szükséges

2.3.

Egészségügyi alkalmassági követelmény:

nem szükséges

2.4.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

nem szükséges

2.5.

Szakmai adottságok, készségek felmérése:

nem szükséges

2.6.

Pályaalkalmassági követelmény:

2.7.

Egyéb feltételek:

 

 1. Tervezett képzési idő

3.1.

A képzés óraszáma:

250

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

20% (kontaktórák esetén)

 

 1. Tananyagegységek/témakörök/modulok

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/moduljainak megnevezése[1]:

Óraszáma:

4.1.

Helyi társadalom és kultúra

90

4.2.

Kulturális rendezvények tervezése és szervezése

160

 

4.1. Tananyagegység/témakör/modul[2]

4.1.1.

Megnevezése[3]:

Helyi társadalom és kultúra

4.1.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.1.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.1.5.

Óraszáma[4]:

90

4.1.6.

Beszámítható óraszáma[5]:

45

4.1.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Helyi társadalom és kultúra

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[6]:

90

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• a kultúra mibenléte, értékei, a kulturális hagyományok, értékek jelentősége (adott település, településrész és régió múltja, társadalmi és gazdasági helyzete, természeti, kulturális és közösségi értékei, hagyományai)
• a kultúra funkciói és társadalmi szerepe
• felmérések, esettanulmányok módszertana
• helyi társadalom, az adott település, régió intézményrendszere, az önkormányzatiság mibenléte
• a helyi társadalom kulturális intézménytípusai, rendezvényhelyszínei
• a munkához szükséges személyközi és tömegkommunikációs ismeretek, a kapcsolatépítés módszerei
• a kultúra fogalma, a kultúra funkciói
• a kultúra társadalmi szerepe, az épített és szellemi kulturális örökség jellemzői, a kulturális sokszínűség jelentése, valamint az egész életen át tartó tanulás lehetőségei
• a közösségi művelődési intézmények tevékenysége
• a művelődési és közösségi programok alkalmazás szintű ismerete
• a közösségfejlesztés alapelvei, a közösség bevonásának eszközei
• a felnőttek tanulásának lehetőségei, az élethosszig tartó tanulás mibenléte
• művelődéssel kapcsolatos projektek megvalósítása
• az intézmények és szervezetek környezetének elemzése
• a helyi és térségi viszonyok és sajátosságok, a közösségi kapcsolatrendszer
• a helyi társadalom egyes rétegei és csoportjai között fennálló konfliktusok jellemzői
• hatékony konfliktuskezelési technikák, kapcsolatépítés, hatékony kommunikációs eszközök
• a kulturális vállalkozások, a civil szervezetek, a költségvetési intézmények sajátosságai, jogi formái
• programok szervezése és kommunikáció

4.1.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

4.2. Tananyagegység/témakör/modul[7]

4.2.1.

Megnevezése[8]:

Kulturális rendezvények tervezése és szervezése

4.2.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.2.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.2.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.2.5.

Óraszáma[9]:

160

4.2.6.

Beszámítható óraszáma[10]:

80

4.2.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Kulturális rendezvények tervezése és szervezése

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[11]:

160

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• a rendezvények típusai, a rendezvényszervezés szabályai és lebonyolítási lehetőségei, a szervezési és menedzselési tevékenység alapjai, jogszabályi háttere
• marketing és PR technikák alkalmazása
• rendezvényhez kapcsolódó marketingstratégia menete (igényfelmérés, célcsoportmeghatározás, marketingstratégia)
• a rendezvény-szervezéshez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset-, környezet-, egészségvédelmi jogszabályok, a kulturális jogi alapokat,
• a szerződéskötéshez szükséges gazdálkodási és jogi ismeretek
• a rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához szükséges dokumentáció, a forgatókönyv és a költségvetési terv formai és tartalmi követelményei
• kulturális rendezvénnyel kapcsolatos lebonyolítási forgatókönyv készítése
• a rendezvény forgatókönyvéhez kapcsolódó költségterv elkészítése, a forrásteremtés segítése
• a rendezvények személyi és technikai feltételei, azok lehetőségei, korlátai
• rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeinek megtervezése
• rendezvény-szervezés irattározási és adminisztrációs feladatai, valamint az ehhez kapcsolódó hagyományos és digitális eszközök
• a munkavégzés során szükséges adminisztratív feladatokhoz megfelelő számítógépes szoftvereket használata

4.2.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 1. Csoportlétszám

5.1.

Maximális csoportlétszám[12]:

40 fő

 

 1. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

Szakképzés esetén: (Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont.)) A szakmai képzés képzési programja tartalmazza a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módjait, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit is.

6.1.

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:

Résztvevő kérésére biztosított.

6.2.

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.

A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
• Visszakérdezés,
• Gyakorlati feladatmegoldás,
• Képzésben résztvevő visszajelzései,
• Beszélgetés,
• Feladatlap kitöltése,
• Házi feladat ellenőrzése,
• Írásbeli felelet.

A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.

6.3.

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:

A képzés záróvizsgával zárul.
A záróvizsga feladatait a képző intézmény állítja össze. A záróvizsga formája: írásbeli.

A záróvizsga alapján a megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt
• Nem felelt meg
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
• Nem felelt meg: elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

 

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

7.1.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a 6.3 pontban leírt záróvizsgán a „Megfelelt” minősítés megszerzése.

 

 1. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:


Elméleti oktató: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktató.

Gyakorlati oktató: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató.

8.2.

Személyi feltételek biztosításának módja:

Az oktatót a képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel.

8.3.

Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén:
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési programban alkalmazott szoftverek;
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök (például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, webkamera) és internetelérés.

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja:

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.
A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját eszközeként biztosítja.

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

 

 1. Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:
Esettanulmány és forgatókönyv készítése és bemutatása

A résztvevő a képesítő vizsgát megelőzően, a Helyi társadalom és kultúra című modulhoz egy szabadon választott település vagy településrész közművelődési helyzetelemzéséről szóló, A4-es formátumban, 12-es betűmérettel, 1,5 sortávval minimum tíz oldalas esettanulmányt készít.

Az esettanulmány bemutatja a település/településrész földrajzi, gazdasági, demográfiai adottságait, a helytörténeti és kulturális hagyományokat, fókuszba helyezve a helyi társadalom és a kultúra összefüggéseit, a helyi kulturális intézmények és civil szervezetek közművelődési szolgáltatásait, a felhasznált szakirodalom hivatkozásával.

Az esettanulmányt a képesítő vizsga megkezdése előtt 15 nappal a vizsgát szervező intézménynek le kell adni elektronikus és nyomtatott formában. A vizsgázó az esettanulmányt a képesítő vizsgán bemutatja és megvédi.

A résztvevő a képesítő vizsgát megelőzően, a Kulturális rendezvények tervezése és szervezése című modulhoz kapcsolódóan elkészíti egy konkrét vagy fiktív kulturális rendezvény forgatókönyvét.

A forgatókönyv tartalmazza a rendezvény bemutatását, projekttervét, a lebonyolítás átlátható forgatókönyvét, a rendezvény költségvetését, marketingtervét és a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat.

A forgatókönyvet a képesítő vizsga megkezdése előtt 15 nappal a vizsgát szervező intézménynek le kell adni elektronikus és nyomtatott formában.
A vizsgázó a forgatókönyvet a képesítő vizsgán bemutatja és megvédi, valamint válaszol a vizsgabizottság által feltett szakmai kérdésekre, különös tekintettel a rendezvényszervezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokra.

 

 

 1. Az előzetes minősítés ténye

Szakértő nyilatkozata:

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Az előzetes minősítés helye:

Budapest

Az előzetes minősítés időpontja:

2021.07.27.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:

 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nyilvántartási száma:

 

Felnőttképzési szakértő aláírása:

 

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása:

 

 

[1] A sorok száma bővíthető.

[2] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[3] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[4] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[5] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[6] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[7] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[8] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[9] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[10] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[11] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[12] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

Méhész

Programkövetelmény azonosító száma: 08113004

A programkövetelmény megjelenésének dátuma: 2021. január 8.

Szakértői vélemény

Képzés (képzési program) megnevezése

Méhész

Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma:

KEM21 Project Kft., E/2021/000118

Szakértői megállapítások

1.                            A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek.

2.                            A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák.

3.                            A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva.

Szakértői vélemény kelte

Budapest, 2022.02.26.

Felnőttképzési szakértő neve,

nyilvántartási száma

 

Felnőttképzési szakértő aláírása

 
 1. Alapadatok

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:

1.1.

Megnevezése:

Méhész

1.2.

Programkövetelmény azonosító száma:

08113004

1.3.

Ágazat megnevezése:

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

1.4.

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:

0811 Haszonállat tenyésztés

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:

1.5.

Megnevezése:

Méhész

1.6.

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:

3

1.7.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:

3

1.8.

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:

3

1.9.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési követelményt előíró jogszabály:

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

A képesítési követelményt előíró jogszabály: —

Magyarországon a méhészetek jellemzően családi keretek között őstermelőként üzemelnek, csak kevés nagyobb vállalkozás jött létre, azok is főképpen a méhészeti termékek feldolgozásával foglalkoznak. A méhész szakmai képzésen résztvevők és sikeres vizsgázók döntő hányada a saját vállalkozásában kamatoztatja tudását. Magyarországon megközelítőleg húszezren méhészkednek. Évente átlagosan ezren kezdik el ezt a tevékenységet. Csak azok tudnak hosszútávon megmaradni a szakmában, akik hajlandók elsajátítani a szakmai ismereteket. Ennek egyik leghatékonyabb módja a szervezett méhészképzés.

1.10.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Méhész szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

1.11.

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

1.12.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• A sokféle kaptártípus és keretméret közül kiválasztja a magyar viszonyok között a számára legmegfelelőbbet.
• Szakszerűen használja a védőfelszerelést, a méhek megfékezésének eszközeit.
• Elvégzi a méhcsaládok kezelését, eltervezi és végre-hajtja a méhcsaládok bővítését, élelemmel való ellátását, a betegségek elleni védekezéseket.
• A méhcsaládokat szükség szerint kiegyenlíti, erősíti, megcsapolja. Építtet, rajzást gátol.
• Megnyitja a méztereket, vándoroltatja a méheket, megállapítja a méz érettségét, elveszi a mézes kereteket, hazaszállítja, lefedelezi, kipörgeti a mézet, kezeli a mézes fedelezést, letisztítja és szak-szerűen tárolja a hordós mézet.
• Lépesmézet, méhmérget, propoliszt, viaszt, méhpempőt, virágport termel, feldolgoz és tárol.
• Méhcsaládokat szaporít, méhanyákat nevel, pároztat és felhasznál.
• Megkülönbözteti és jellemezni tudja a nyugati mézelő méh négy legismertebb alfaját.
• Felismeri a mézelő méhek három kasztját, megtalálja a munkás-méhek között a méhanyát. Meg tudja különböztetni a fedett fiasítást a fedett méztől. Viselkedésük megfigyeléséből következtetni tud a méhek tevékenységére.
• Elvégzi a méhcsalád kötelezően előírt méhegészségügyi vizsgálatát.
• Mintát gyűjt a betegségre gyanús méhekből, a fiasításból, méh-hullákból, kaptár-törmelékből és azokat laboratóriumi vizsgálatra küldi.
• Betartja a méhegészségügyi zárlati intézkedéseket.
• Védekezik a méhbetegségek, méhkártevők ellen.
• Megtervezi az éves atkavédekezés módját és idejét.
• Szakszerűen használja a méhészeti gyógyszereket, ellenőrzi a védekezés hatékonyságát
• Megkülönbözteti a méhlegelő méhek számára értékes és értéktelen növényeit.
• Kiválasztja a vándoroltatásra alkalmas növényállományt.
• Meghatározza a méhek telepítésének optimális távolságát.
• Felismeri a méhlegelő nektár és virágpor termelő növényeit.
• Megkülönbözteti a fagykárt szenvedett fákat és cserjéket az éptől.
• A virágbimbó fejlettsége alapján meghatározza a méhek telepítésének idejét.
• Vándorlási tervet készít. Megszervezi a méhek bérporzásra való szállítását.
• Gondoskodik a méhcsaládok fejlesztését szolgáló virágporos méhlegelőre történő vándoroltatásról.
• Méhlegelő javítási tervet készít, végrehajtja a növények telepítését.
• Elintézi a méhek letelepítésével kapcsolatos engedélyek beszerzését.
• Az önkormányzatoknál a határidők betartásával be- és kijelenti a méhek letelepítését és elszállítását. Eleget tesz a méh-családok tartásának február végi bejelentési kötelezettségének.
• A betegség gyanúját jelenti, a zárlati intézkedéseket betartja. A növényvédelmi károkat haladéktalanul jelenti, a kárfelmérésben részt vesz.
• Vállalkozást alapít és működtet, elvégzi, vagy elvégezteti annak adminisztrációs teendőit is.

 1. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1.

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség

2.2.

Szakmai előképzettség:

2.3.

Egészségügyi alkalmassági követelmény:

szükséges

2.4.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

2.5.

Szakmai adottságok, készségek felmérése:

2.6.

Pályaalkalmassági követelmény:

2.7.

Egyéb feltételek:

 1. Tervezett képzési idő

3.1.

A képzés óraszáma:

240

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

20%

 

 1. Tananyagegységek/témakörök/modulok

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/moduljainak megnevezése[1]:

Óraszáma:

4.1.

A méhészet története és technológiája

100

4.2.

Méhbiológiai és méhegészségügyi ismeretek

70

4.3.

A méhlegelő és a méhes megporzás ismeretei

30

4.4.

Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek

40

4.1. Tananyagegység/témakör/modul[2]

4.1.1.

Megnevezése[3]:

A méhészet története és technológiája

4.1.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.1.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.1.5.

Óraszáma[4]:

100

4.1.6.

Beszámítható óraszáma[5]:

50

4.1.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

A méhészet története és technológiája

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[6]:

100

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• a modern méhészet kialakulásának folyamata
• a kaptártípusok fejlődése
• a magyar méhészet története
• a méhcsaládkezelés szabályai
• védőfelszerelés, a méhek megfékezésének eszközei
• a tartás-és termeléstechnológia eszközei
• méhcsalások kezelése, bővítése, élelemmel való ellátása, betegségek elleni védekezése
• a méhcsaládok tartástechnológiai elemei
• (kiegyenlítés, erősítés, megcsapolás, rajzásgátlás, építtetés)
• a méhek vándortartásának szabályai
• a méz szállítására, kipörgetésére, tisztítására, tárolására vonatkozó előírások
• a különböző méhészeti termékek termelési, feldolgozási és tárolási módjai
• lépesméz, méhméreg, propolisz, viasz, méhpempő, virágpor termelése, feldolgozása és tárolása
• a méhek nemesítésének lehetőségei, méhanyanevelés, a pároztatás és az anyásítás módszerei

4.1.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről a résztvevő kérésére külön igazolás kerül kiállításra. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

4.2. Tananyagegység/témakör/modul[7]

4.2.1.

Megnevezése[8]:

Méhbiológiai és méhegészségügyi ismeretek

4.2.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.2.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.2.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.2.5.

Óraszáma[9]:

70

4.2.6.

Beszámítható óraszáma[10]:

35

4.2.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Méhbiológiai és méhegészségügyi ismeretek

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[11]:

70

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• a méhek törzsfejlődése, rendszertani helye, méhfajok
• a nyugati mézelő méh négy legismertebb alfajának jellemzése
• a méhek testfelépítése, élettana, a méhcsalád egyedei, fiasításuk
• a méhcsalád, mint életközösség felépítése, munkamegosztása és közös feladatai
• a mézelő méhek három kasztja
• a munkás méhek között a méhanya megtalálása, méhek viselkedése és abból következtetés a tevékenységükre
• az egészséges méhegyed, a fiasítás és a méhcsalád képe
• a méhcsalád kötelező méhegészségügyi vizsgálata
• a méhegészségügy sajátosságai, a mintaküldés szabályai
• a méhegészségügyi zárlatra vonatkozó előírások
• méhbetegségek ( baktérium, vírus, gomba, mikrosporídium, véglény, atka okozta betegségek)
• méhkártevők és az ellenük való védekezés ( rovar, pók, gerinces)
• az atka elleni védekezésre vonatkozó előírások
• az engedélyezett méhészeti gyógyszerek használata, hatóanyagaik, azok váltott használatának fontossága, a védekezés hatékonysága

4.2.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről a résztvevő kérésére külön igazolás kerül kiállításra. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

4.3. Tananyagegység/témakör/modul[12]

4.3.1.

Megnevezése[13]:

A méhlegelő és a méhes megporzás ismeretei

4.3.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.3.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.3.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.3.5.

Óraszáma[14]:

30

4.3.6.

Beszámítható óraszáma[15]:

15

4.3.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

A méhlegelő és a méhes megporzás ismeretei

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[16]:

30

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• méhlegelő fogalma, a virágok felépítése, a méhek számára értéktelen, vagy mérgező növények
• a méhes megporzás jelentősége, az egyes növények méhes megporzása.
• a vándoroltatásra alkalmas növényállomány kiválasztása, a méhek telepítésének optimális távolságának meghatározása
• méhlegelő nektár és virágpor termelő növényei
• az erdei és díszfák, cserjék, a termesztett gyümölcsök, fák és cserjék, a vadon élő lágy szárú növények és félcserjék, valamint a szántóföldi lágy szárú növények és félcserjék legfontosabb méhlegelő növényei
• a fagykárt szenvedett fák és cserjéket az éptől való megkülönböztetése, az akác fagyérzékenysége
• a virágbimbó fejlettsége alapján a méhek telepítési idejének meghatározása
• bérporzásra vonatkozó előírások, a méhek telepítésének optimális módja
• vándorlási terv készítése
• a vándoroltatásra vonatkozó előírások, a családfejlődést elősegítő méhlegelő növényei
• a tervszerű méhlegelő javítási lehetőségei és módja
• méhlegelő javítási terv készítése, növények telepítése

4.3.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről a résztvevő kérésére külön igazolás kerül kiállításra. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

4.4. Tananyagegység/témakör/modul[17]

4.4.1.

Megnevezése[18]:

Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek

4.4.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.4.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

4.4.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.4.5.

Óraszáma[19]:

40

4.4.6.

Beszámítható óraszáma[20]:

20

4.4.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[21]:

40

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

• a méhanyanevelés, a közlekedés, a mézforgalmazás méhészeket érintő tételes jogszabályai, méhek telepítésével kapcsolatos engedélyek, a méhek letelepítésének és elszállításának be- ill. kijelentése, méhcsaládok tartásának bejelentési kötelezettsége
• a méhtartás, az állategészségügy, a növényvédelem előírásai (zárlati intézkedések, kárjelentés, kárfelmérés)
• vállalkozási formák fő jellemzői, az őstermelői tevékenység

4.4.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről a résztvevő kérésére külön igazolás kerül kiállításra. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 1. Csoportlétszám

5.1.

Maximális csoportlétszám[22]:

40 fő

 1. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

6.1.

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:

Résztvevő kérésére biztosított.

6.2.

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.

A képzés közbeni fejlesztő értékelés lehet írásbeli, és/vagy szóbeli, és/vagy gyakorlati beszámoltatások.
Az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
• Visszakérdezés,
• Gyakorlati feladatmegoldás,
• Képzésben résztvevő visszajelzései,
• Beszélgetés,
• Feladatlap kitöltése,
• Házi feladat ellenőrzése,
• Írásbeli felelet.
A

 fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.

6.3.

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:

A képzés nem záróvizsgával zárul.
Minden tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérésen vesznek részt.

A tudásmérés feladatait a képző intézmény állítja össze az alábbi témakörökből:
• Méhbiológia és méhegészségügy
• A méhészet története, méhészeti technológia, amelynek része a méhanyanevelés is
• A méhlegelő és a méhes megporzás
• Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek

A tudásmérés alapján a megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt
• Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
• Nem felelt meg: elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

A résztvevőknek minden tananyagegység végén el kell érniük a sikeres (legalább 51%-os) követelményszintet.

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

7.1.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a 6.3 pontban leírt tudásméréseken a „Megfelelt” minősítés megszerzése.

 1. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:

Elméleti oktató és gyakorlati oktató: legalább középfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező oktató.

8.2.

Személyi feltételek biztosításának módja:

Az oktatót a képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel.

8.3.

Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén:
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési programban alkalmazott szoftverek;
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök (például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, webkamera) és internetelérés.

Eszközjegyzék:
• Méhészeti célra kialakított rendezett zárt telephely, legalább 50 méhcsaládos méhészet.
• Kifogástalan állapotú, Magyarországon használatos legalább 3 db különböző típusú kaptár (Típus: NB fekvő, Hunor rakodó, 1/2 NB rakodó stb.)
• védőfelszerelés (kesztyű, védőruha, arcvédő)
• füstölő, kaptárszolga, keretbak, kezelőláda, műlépes keretek, kiépített lépek;
• pörgető helyiség a szükséges eszközökkel, berendezésekkel (pörgető, fedelező állvány, fedelező villa, fedelező kés);
• a méz szűréséhez és tárolásához szükséges eszközök;
• anyagmozgatás eszközei;
• viaszolvasztás eszközei;
• virágporelszedő berendezések;
• propolisz gyűjtőrácsok;
• keretszögező sablon, keretfúró, elektromos műlép beolvasztó, kéziszerszámok;
• méhszöktető, méhleseprő kefe (esetleg motoros méhlesöprő, motoros méhlefújó);
• anyarács (műanyag, alumínium préselt, huzalpálcás);
• etetők (keretetető, tálcás etető, légfékes etető, oldó etető);
• tenyészkeret, keltető keret, bölcsőmártó, keltetőszekrény;
• pároztató kaptár, kaptárpároztató;
• méhanya szállító- és anyásító zárka;
• rajszállító láda;
• a rajbefogás eszközei;
• anyajelölő festék;
• álcázó tű;
• belső takarók, egérrács
• edények
• védőfelszerelés

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja:

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.
A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját eszközeként biztosítja.

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

 1. Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

 

 

 1. Az előzetes minősítés ténye

Szakértő nyilatkozata:

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Az előzetes minősítés helye:

Budapest

Az előzetes minősítés időpontja:

2022.02.26.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:

 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nyilvántartási száma:

 

Felnőttképzési szakértő aláírása:

 

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása:

 

[1] A sorok száma bővíthető.

[2] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[3] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[4] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[5] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[6] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[7] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[8] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[9] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[10] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[11] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[12] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[13] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[14] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[15] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[16] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[17] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[18] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[19] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[20] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[21] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[22] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

Sminkes és szempillaépítő

Programkövetelmény azonosító száma: 10124003)

A programkövetelmény megjelenésének dátuma: 2021. január 8.

Szakértői vélemény

Képzés (képzési program) megnevezése

Sminkes és szempillaépítő

Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma:

KEM21 Project Kft., E/2021/000118

Szakértői megállapítások

1.                            A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek.

2.                            A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák.

3.                            A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva.

Szakértői vélemény kelte

Budapest, 2022.05.17.

Felnőttképzési szakértő neve,

nyilvántartási száma

 

Felnőttképzési szakértő aláírása

 

 

 1. Alapadatok

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:

1.1.

Megnevezése:

Sminkes és szempillaépítő

1.2.

Programkövetelmény azonosító száma:

10124003

1.3.

Ágazat megnevezése:

Szépészet

1.4.

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:

1012

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:

1.5.

Megnevezése:

Sminkes és szempillaépítő

1.6.

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:

4

1.7.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:

4

1.8.

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:

4

1.9.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési követelményt előíró jogszabály:


A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.
A szépségszakma két igen közkedvelt és keresett tevékenységét emeli professzionális szintre. A mai versenyképes világban, innovatív technikában bővelkedő sminkes és szempillaépítő egyéni vagy akár társas vállalkozás keretében, a megszerzett tudással a művészvilág, divat, rendezvények, filmipar méltó alkotója lehet. A folyamatos fejlődésben elmarad az ilyen irányú képzések összekapcsolása, melyre ma nagy szükség lenne. A szakképesítés megszerzésének lehetősége végre rendezett viszonyokat biztosít a piaci világban.

A képesítési követelményt előíró jogszabály: –

1.10.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Sminkes és szempillaépítő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

1.11.

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

 

 

1.12.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• Megkülönbözteti a sminkprofilokat, művészi színpadi, karakter, alkalmi és báli sminket készít.
• A vendéghez intézett szakszerű, célirányos kérdésekkel felméri az igényeket, az életkornak, szituációnak megfelelően kommunikál a vendéggel.
• A mások által készített sminktervet értelmezi, elkészíti saját stílusban, kiválasztja a sminkelés alapanyagait.
• A sminktervnek megfelelően kiválasztja a sminkeléshez szükséges eszközöket, berendezéseket.
• A színeket tudatosan alkalmazza, kikeveri.
• A megrendelő igényei szerint napjaink sminkjeit fotózásra, színpadra, rendezvényekre, versenyekre adaptálja. Egy adott eseményhez, rendezvényhez a legmegfelelőbbet kiválasztja, elkészíti.
• Testfestést készít, professzionálisan használja a szükséges anyagokat az egész testen.
• Henna festést végez, különbséget tesz henna festékek között.
• Kreatívan, gyakorlattal használja a maszkolás anyagait, eszközeit.
• Árajánlatot készít, számlát állít ki.
• A vendég igényeinek és a szempillaépítés szabályainak figyelembevételével a pilla megfelelő előkészítése után szempillaépítést végez.
• Soros, tincses, szálas szempillát szakszerűen helyez fel a vendég anatómiai adottságainak megfelelően.
• Alkalmazza a különböző technikákat: 1D, 2D,3D,4D. Elemzi a ragasztó összetételét az INCI lista alapján. Szakszerűen alkalmazza a szempillaépítés anyagait, eszközeit, az építési technikákat.
• A javallatok figyelembevételével épít szempillát. Felméri a szempillaépítéshez szükséges alapvető anatómiai, higiéniai feltételeket.
• Gondoskodik a vendég megfelelő tájékoztatásáról, biztonságáról a kezelés után is. Beleegyező nyilatkozatot irat alá.
• A vendég igényeinek megfelelően egyéb szolgáltatásokat is végez. Igény szerint szemöldök építést, laminálást is végez.
• Tanácsot ad vendégének az elkészült munka otthoni ápolására vonatkozóan.
• Alkalmazza a fertőtlenítő szereket, dokumentálja a vendég tájékoztatását. Ismeri a sminkelésre vonatkozó egészségügyi és higiéniai szabályokat.
• A szolgáltatással kapcsolatos marketing és adminisztratív tevékenységet végez: számlát állít ki a végzett szolgáltatásról, előjegyzést vesz fel.
• Alkalmazza a sminkes szakma etikai szabályait.
A szakmai képzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzésével képes lesz:
• Saját sminkes, és szempillaépítő vállalkozást indítani, fenntartani, szolgáltatásközpontú gondolkodással szakszerűen működtetni, marketing tevékenységet folytatni.
• Különböző smink fajtákat elkészíteni az anyagok, eszközök és berendezések szakszerű használatával.
• Különböző szempilla építési technikákat alkalmazni az anyagok, eszközök és berendezések szakszerű használatával.
• Betartani a tevékenység végzésével kapcsolat munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer biztonsági előírásokat.
• Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és szakmai követelmények szerint végezni.

 

 1. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1.

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség

2.2.

Szakmai előképzettség:

2.3.

Egészségügyi alkalmassági követelmény:

szükséges

2.4.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

2.5.

Szakmai adottságok, készségek felmérése:

2.6.

Pályaalkalmassági követelmény:

2.7.

Egyéb feltételek:

 

 1. Tervezett képzési idő

3.1.

A képzés óraszáma:

800

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

20%

 

 1. Tananyagegységek/témakörök/modulok

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/moduljainak megnevezése[1]:

Óraszáma:

4.1.

Sminkes és szempillaépítő

800

   

 

4.1. Tananyagegység/témakör/modul[2]

4.1.1.

Megnevezése[3]:

Sminkes és szempillaépítő

4.1.2.

Célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Sminkes és szempillaépítő szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyag-feldolgozás, egyéni feladatmegoldás, oktató videók.

4.1.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.1.5.

Óraszáma[4]:

800

4.1.6.

Beszámítható óraszáma[5]:

400

4.1.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Fertőtlenítés, otthonápolás, utóápolás

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[6]:

40

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

A fertőtlenítő szerek használata, az allergiás reakció kiküszöbölésére vonatkozó szabályok.
• A fertőtlenítő szerek fajtái
• A fertőtlenítő szerek alkalmazásának szabályai
• Az allergiás reakciók fajtái, felismerésük, kezelésük, kiküszöbölésük
• Szalon fertőtlenítő szerek, eszközök
• Szempilla építésre vonatkozó egészségügyi és higiéniai szabályok
• Henna festésre vonatkozó egészségügyi és higiéniai szabályok
• Sminkelésre vonatkozó egészségügyi és higiéniai szabályok

2.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:Műszempilla építés


Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[7]:

232

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

A szempillaépítés szabályai, anyagai, eszközei, történelme.
• A szempillaépítés történelme
• A szempillaépítés szabályai
• A szempillaépítés anyagai, eszközei

A soros, tincses, szálas technika felhelyezésének folyamata, anyagai, eljárása, indikációi és kontraindikációi.
• Soros szempillaépítési technika folyamata, anyagai, indikációi és kontraindikációi
• Tincses szempillaépítési technika folyamata, anyagai, eljárása, indikációk, kontraindikációk
• Szálas szempillaépítési technika folyamata, anyagai, eljárása, indikációk, kontraindikációk

A különböző technikák építésének szabályai, indikációi, kontraindikációi. A szempillaépítés anyagai, eszközei, a ragasztó alapanyagai.
• INCI lista
• 1D, 2D technikák építésének szabályai, indikációk, kontraindikációk
• 3D, 4D technikák építésének szabályai, indikációk, kontraindikációk

A szempillaépítés higiéniája. Az egészséges szem képe, a kontraindikációk.
• A szempillaépítéshez szükséges egészéges szem képe, kontraindikációk;
• A szempillaépítéshez szükséges alapvető anatómiai és higiéniai feltételek

Az utóápolással kapcsolatos teendők, a beleegyező nyilatkozat tartalma.
• Tájékoztatás az utóápolásról
• Az utóápolás folyamata
• Beleegyező nyilatkozat tartalma

A szempilla lifting/dauer anatómiai, élettani és kémiai alapjai, a kezeléshez használt kozmetikumok összetétele, hatásmechanizmusa. A szemöldök laminálás alapjai, az eljárások javallatai, ellenjavallatai, dokumentációs feladatai.
• A szempilla lifting / dauer anatómiai jellemzői, élettani és kémiai alapjai,
• A szempilla lifting / dauer kezeléshez használt kozmetikumok fajtái, összetétele és hatásmechanizmusa
• A szemöldök laminálás alapjai, az eljárások javallatai, ellenjavallatai. Dokumentációra vonatkozó szabályok

Az otthonápolás anyagai, az állapot megfelelő idejű megtartása.
• Az otthonápolás folyamata
• Az otthonápolás anyagai
• Tájékoztatás az otthonápolásról

3.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:Henna festés alapjai


Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[8]:

48

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

A henna festés motívumai, technológiája, anyagai és óvatossági szabályai.
• Henna festékek fajtái
• A henna festés motívumai
• A henna festés technikai alapjai
• A henna festés kontraindikációi
• A henna festés esetén fellépő allergiás tünetek, és kezelésük.

4.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:Sminkelés


Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[9]:

416

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

A különféle sminkprofilok jellemzői, a sminkelés művészeti jellege.
• Sminkprofilok fajtái, jellemzői, megkülönböztetésük
• A sminkelés művészeti alkalmazása, megjelenése, stílusirányzatai

A sminkeléssel kapcsolatos szakmai kommunikáció alapjai.
• Kommunikációs technikák ismerete
• Kérdezés módjai
• Ügyfélorientált kommunikáció
• Etikai szabályok

A sminktervezés. Az alkalmazott sminkanyagok, azok összetételei, különbözőségei.
• Sminktervezés lépései, értelmezése, kreatív megvalósítása
• Alkalmazott anyagok tulajdonságai, javallatok, ellenjavallatok

A sminkelésben használatos eszközök, berendezések.
• Sminkelés eszközei
• Alkalmazott eszközök tulajdonságai, javallatok, ellenjavallatok
• Sminkelés alapanyagai, hatóanyagai, jellemzői, összetevői

A színelmélet alapjai, a színkeverés szabályai.
• Színelmélet, színkeverés szabályai

A sminkelés különböző fajtái, technikái: nappali, estélyi, koktél, esküvői és fantázia smink.
• A csillám tetoválás készítésének technikái.
• Alkalmazott sminkelési technológiák
• Csillámtetoválás módszerei, alkalmazott technikái

A testfestés története, anyagai, eszközei.
• Testfestés története
• A testfestés eszközei, felhasználható anyagai, javallatok, ellenjavallatok

A maszkolás sebkészítésre és öregítésre szolgáló anyagai, eszközei, technológiája.
• Maszkolás sebkészítésre és öregítésre szolgáló eszközei, technológiája

5.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:Vállalkozás, marketing


Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[10]:

64

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

Az árképzés szabályai, alapjai.
• Az árképzés szempontjai, és módszerei, szabályai

A szolgáltatással kapcsolatos munkavédelmi, pénzforgalmi, számviteli dokumentumok és az adatkezelés szabályai.
• A szolgáltatással kapcsolatos munkavédelmi szabályok
• Vállalkozási formák, jellemzőik
• Adózási formák
• Számlázás
• Ráfordítások, és költségek
• A vállalkozás dokumentumai, beleegyező nyilatkozat
• Adatkezelés
• Szolgáltatás fogalma, rendszere
• Etikai alapok a szolgáltatásban
• A szolgáltatás reklámozása
• Média megjelenés módszertana

4.1.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás.
A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 1. Csoportlétszám

5.1.

Maximális csoportlétszám[11]:

12 fő

 

 1. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

6.1.

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:

Résztvevő kérésére biztosított.

6.2.

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.


A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
• Visszakérdezés,
• Gyakorlati feladatmegoldás,
• Képzésben résztvevő visszajelzései,
• Beszélgetés,
• Feladatlap kitöltése,
• Házi feladat ellenőrzése,
• Írásbeli felelet.

A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.

6.3.

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:

A képzés záróvizsgával zárul.
A záróvizsga a képzés végén kerül megtartásra.

Az írásbeli vizsgafeladatot a képző állítja össze az alábbi témakörökből:
• Smikprofilok, arc és testfestés készítése, anatómiai, élettani alapjai
• Alkalmazható anyagok és tulajdonságaik
• A szolgáltatási területhez tartozó kozmetikumok csoportjainak, jellemzőinek, összetevőinek, hatóanyagainak ismerete, elemzése
• Vállalkozás, marketing
• Szempillaépítés fajtái, technikája anyagai, javallatai, ellenjavallatai
• Kommunikáció, etika

A záró feladaton megszerezhető minősítések:
• Megfelelt
• Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
• Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesítmény.

 

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

7.1.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a záróvizsgán „Megfelelt” minősítés megszerzése.

 

 1. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:

Elméleti oktató és gyakorlati oktató: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató.

8.2.

Személyi feltételek biztosításának módja:

Az oktatót a képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel.

8.3.

Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén:
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési programban alkalmazott szoftverek;
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök (például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, webkamera) és internetelérés.

Eszközjegyzék:
• Kezelőszék, sminkszék, munkaszék, bútorok
• Nagyítós lámpa
• A feladatok megvalósításához szükséges textíliák, anyagok, eszközök
• Fertőtlenítő szerek
• Öltöző a modellek komfortérzetének biztosításához, tisztálkodási lehetőség, zuhanyzó

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja:

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját eszközeként biztosítja.

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

 

 

 

 1. Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.


Egyéb feltételek: Portfólió készítése és leadása
(Portfólió: projektmunka a képzésben résztvevő gyakorlati munkájának haladásáról és eredményeiről.)

1. Elektronikus prezentáció keretében a vizsgázó a gyakorlati helyen elvégzett munkáit mutatja be a bizottságnak 15 perc alatt.
A prezentáció kötelezően az alábbi 4 értékelési terület mindegyikét tartalmazza. Területenként minimum 4 elvégzett munka fotóit kell tartalmaznia, a munkavégzés stádiumait ezeknek tükrözni kell, igazolva a jelenlétét a felvétel során.
· Szempillaépítés, fajtái (soros, tincses, szálas) fotók és dia segítségével.
· A szálas szempilla fajtáiból legalább kettő (1D-4D) fotók és dia segítségével
· A vizsgára hozott modell szálas technikával épített munkája két héttel a vizsga előtt fotók és dia segítségével
· Alkalmi smink készítése legalább kétfajta fotók és dia segítségével

2. Saját, hozott modell szempilla töltésének tervezése, melyet a vizsgázó a vizsgán 10 perces prezentáció, szakmai elbeszélgetés formájában ismertet. Tartalmazza a vendég beleegyező nyilatkozatát, tájékoztatását az építést követő betartandó elemekről.

A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott időpontig leadja elektronikusan és nyomtatott, lefűzött formában a saját modelljéről készített portfólióját. Mellékeli a vendég beleegyezői nyilatkozatát. A dokumentum hiányában nem értékelhető az A) vizsgarész.

A feladatokhoz csak professzionális, Magyarországon forgalomban levő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott márka termékeit lehet alkalmazni. A hozott modell nem lehet sminktetovált, és 18. életévét be kell, hogy töltse. A modellnek beleegyező nyilatkozatot kell aláírnia, hogy hozzájárul a fotózáshoz és a képek felhasználásához.

 

 

 1. Az előzetes minősítés ténye

Szakértő nyilatkozata:

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Az előzetes minősítés helye:

Budapest

Az előzetes minősítés időpontja:

2022.05.17.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:

 

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nyilvántartási száma:

 

Felnőttképzési szakértő aláírása:

 

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása:

 

 

[1] A sorok száma bővíthető.

[2] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[3] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[4] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[5] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[6] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[7] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[8] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[9] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[10] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[11] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

Pedagógiai munkatárs (Pedagógia asszisztens)

Programkövetelmény azonosító száma: 01194002)

A programkövetelmény megjelenésének dátuma: 2021. december 20.

Szakértői vélemény

Képzés (képzési program) megnevezésePedagógiai munkatárs (Pedagógia asszisztens)
Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma:KEM21 Project Kft., E/2021/000118
Szakértői megállapítások

1. A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek.

2. A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák.

3. A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva, és az összefűzésre úgy került sor, hogy annak szétválasztására sérülésmentesen nincs lehetőség.

Szakértői vélemény kelteBudapest, 2023. 10. 02.

Felnőttképzési szakértő neve,

nyilvántartási száma

Pádár Tivadar
FSZ/2020/000057
Felnőttképzési szakértő aláírása 
 1. Alapadatok

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:

1.1.

Megnevezése:

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

1.2.

Programkövetelmény azonosító száma:

01194002

1.3.

Ágazat megnevezése:

1.4.

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:

0119

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:

1.5.

Megnevezése:

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)

1.6.

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:

4

1.7.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:

4

1.8.

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:

5

1.9.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési követelményt előíró jogszabály:

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– nevelési/oktatási feladatokat értelmezni

– együttműködni más szakemberekkel

– szociális problémák felismerésére

– a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

– differenciált bánásmód alkalmazására

– konfliktusok felismerésére és megoldásra

– adekvát kommunikációra

– tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére

– rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére

– ügyeleti feladatok ellátására

– pontos, következetes munkára

– módszeres munkavégzésre

– a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára

– általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni

– pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni

– a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére

– olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

– köznyelvi és szakmai szöveget írni

– információk gyűjtésére

– önművelésre

A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

1.10.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

 

Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. Az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is.

1.11.

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

1.12.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• Képes pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban
• Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni
• Alkalmazza a gyermek komplex, több szempontú megismerésének módszereit
• Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódik az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba
• Alkalmazza az alapvető pszichológiai fogalmakat, a fejlődést folyamatnak tekinti. Ismeri az egyén és a közösség egymásra gyakorolt hatásait
• Képes a személyiségalapú megközelítésre
• Képes az ember alapvető és magasabb rendű szükségleteinek azonosítására a gondozási, nevelési folyamatban
• Képes különbséget tenni az egyes kötődési mintázatok személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai között, és eligazodik az egyes kötődések között
• Az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva képes munkáját szervezni
• Képes különbséget tenni a nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
• Képes információk szerzésére és kezelésére a rábízott gyermek/tanuló családjáról
• Képes különbséget tenni az egyes konfliktustípusok között, kezdeményezi feltárásukat
• Képes elemezni a rábízott gyermek/tanuló szociális kapcsolat-rendszerében megjelenő deviáns elemeket
• Kezdeményezi az adekvát kapcsolatfelvételt a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/tanulóval és családjával
• Képes párhuzamot vonni a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között
• Képes megkülönböztetni a család és az iskola felelősségét
• Együttműködik a krízishelyzetek feltárásában, képes elemezni a tudomására jutott tényeket. Képes különbséget tenni tények és hipotézis között
• Képes a családtagokkal történő kapcsolatfelvételre, és az adekvát kommunikációra
• Képes együtt gondolkodásra a pedagógussal a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében.
• Képes megkülönböztetni az óvodai és iskolai programok jellemzőit.
• Képes a programok megszervezéséhez szükséges források előteremtésére, mozgósítja a szülőket.
• Képes különbséget tenni a nemzeti, a természeti és a magánjellegű ünnepek között.
• Képes játékeszközök beszerzésére, forrásteremtésre.
• Képes a közművelődési intézmények között kiválasztani az életkorhoz igazodó programot biztosító intézményt.
• Együttműködik a családdal, képes a kapcsolatteremtésre, pedagógiai kommunikációra.
• Képes véleményt alkotni, tapasztalatokat megfogalmazni egy-egy programmal kapcsolatban.
• Képes megfelelő körülményeket teremteni a rá bízott gyermek/tanuló egészséges személyiségfejlődéséhez.
• Megteremti a gyermek/tanuló egészséges életkörülményeit.
• Képes az individuális segítségnyújtásra.
• Képes összefüggéseket keresni és találni a testtömegindex, az egészséges tápanyagok és a táplálék mennyisége között és ezt demonstrálni a gyermeknek/tanulónak.
• Képes a pihenés, az alvás környezeti feltételeinek előkészítésére.
• Igyekszik kielégíteni az óvodáskorú és az iskoláskorú gyermek komfortérzetét.
• Képes saját igényeit a rábízott gyermek/tanuló igényei alá rendelni.
• Képes az adekvát kommunikációra.
• Képes a munkahelyén a kulturált kapcsolatfelvételre, betartja a kapcsolatteremtés szabályait.
• Üdvözli a gyermeket, családot, bemutatkozásában a lényeges elemekre szorítkozik, kerüli a személyes elemeket.
• Kommunikációjával képes fenntartani hallgatósága érdeklődését
• Képes személyesen, telefonon és írásban kapcsolatot kezdeményezni és válaszolni.

• Képes bizalmi légkör kialakítására és fenntartására a gyermekkel/tanulóval és családjával.
• Ápolt, képes egyéniségének és pedagógus hivatásának összeegyeztetésére.

 

 1. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 

2.1.

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség

2.2.

Szakmai előképzettség:

2.3.

Egészségügyi alkalmassági követelmény:

2.4.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

2.5.

Szakmai adottságok, készségek felmérése:

2.6.

Pályaalkalmassági követelmény:

2.7.

Egyéb feltételek:

 1. Tervezett képzési idő

3.1.

A képzés óraszáma:

900 óra

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

30%

 

 

 

 1. Tananyagegységek/témakörök/modulok

A képzés tananyagegységeinek megnevezése[1]:

Óraszáma:

4.1

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

300

4.2

Családpedagógiai alapismeretek

250

4.3

Szabadidő-pedagógia

150

4.4

Gondozás és egészségnevelés

120

4.5

Kommunikáció és viselkedéskultúra

 80

 

4.1. Tananyagegység/témakör/modul megnevezése

4.1.1.

Megnevezése

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

4.1.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív cso-portmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális plat-formon való tananyag feldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszichológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő minimum 40%-ában kötelező.

4.1.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.1.5.

Óraszáma:

300

4.1.6.

Beszámítható óraszáma[2]

150

4.1.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Kapcsolódó foglalkozás(ok) óraszáma:[3]

300

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

·        A pedagógia szakmai terminusai

·        A pedagógia a tudományok rendszerében

·        A pedagógia területei

·        A nevelés színterei

·        Szocializáció

·        A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei

·        A gyógypedagógia rendszere

·        Gyógypedagógiai alapfogalmak, csoportok és azok tulajdonságai

·        Kiemelt figyelmet igénylő gyermek

·        Az SNI-s gyermek fejlesztése

·        Fejlődéslélektan

·        Az életkori szakaszok és azok sajátosságai, jellemzői

·        Szociálpszichológiai ismeretek

·        Személyiséglélektan

·        A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők és veszélyeztető tényezők

·        Ezek felismerése a gyakorlatban

·        Az emberi szükségletek rendszere, egymásra gyakorolt hatásuk

·        A szükségletek azonosítása a nevelés folyamatában

·        Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége

·        A kötődés fogalma

·        Kötődési mintázatok és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatásuk

·        A hospitalizáció káros hatásai

·        A pedagógus személyisége, attitüdje, és ezek hatása a gyermekek személyiségfejlődésére

 

4.1.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről a résztvevő kérésére külön igazolás kerül kiállításra.

A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 

 

4.2. Tananyagegység/témakör/modul megnevezése

4.2.1.

Megnevezése

Családpedagógiai alapismeretek

4.2.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetencia-szinten alkalmazni tudja.

4.2.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyag feldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszichológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő minimum 40%-ában kötelező.

4.2.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.2.5.

Óraszáma:

250

4.2.6.

Beszámítható óraszáma[4]

125

 

4.2.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Családpedagógiai alapismeretek

Kapcsolódó foglalkozás(ok) óraszáma:[5]

250

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

·        a család szocializációban betöltött szerepe

·        információk szerzése és kezelése a gyermek/tanuló családjáról a szakmai titoktartás szabályainak betartása mellett

·        konfliktus típusai és a konfliktusok feloldásának módjai, konfliktusok feltárása

·        a devianciákat és veszélyeik, valamint a megelőzés lehetőségei

·        gyermek/tanuló szociális kapcsolatrendszerében megjelenő deviáns elemek elemzése

·        hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség vonzásában megjelenő a gyermek/tanuló fejlődését befolyásoló veszélyek

·        adekvát kapcsolatfelvétel a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekkel/tanulóval és családjával

·        a fiatalkorú bűnelkövetés személyiségfejlődésben betöltött szerepe

·        párhuzam a hátrányos helyzet, a veszélyeztetettség és a bűnelkövetés között, a család és az iskola felelősségének megkülönböztetése

·        a krízis jelentősége és a családon belüli krízishelyzetek veszélyei

·        krízishelyzetek feltárása, tények elemzése, különbség a tények és a hipotézis között

·        a mentálhigiéné a családi mentálhigiénés gondozás és a segítő beszélgetés szerepe a pedagógiai munkában

·        kapcsolatfelvétel a családtagokkal és adekvát kommunikáció

 

4.2.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről külön igazolás kerül kiállításra.

A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 

 

4.3. Tananyagegység/témakör/modul megnevezése

4.3.1.

Megnevezése

Szabadidő-pedagógia

4.3.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetencia-szinten alkalmazni tudja.

4.3.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyag feldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszichológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő minimum 40%-ában kötelező.

4.3.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.3.5.

Óraszáma:

150

4.3.6.

Beszámítható óraszáma[6]

  75

 

4.3.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Szabadidő-pedagógia

Kapcsolódó foglalkozás(ok) óraszáma:[7]

150

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

·        szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének szemléletformáló hatása

·        pedagógussal való együtt gondolkodás a csoport szabadidős tevékenységeinek megszervezésében

·        az óvoda és az általános iskola intézményen belüli és intézményen kívüli szabadidős tevékenységeinek lehetőségei

·        az óvodai és iskolai programok jellemzőinek megkülönböztetése

·        az óvodai, iskolai kirándulás és az erdei iskola, tábor előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának lépései

·        a programokhoz megszervezéséhez szükséges források előteremtésében szülők mozgósítása

·        az óvodai, iskolai programok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékek

·        ünnepi szimbólumok, jelképek

·        nemzeti, a természeti és a magánjellegű ünnepek közötti különbség

·        játékpedagógiai és játékpszichológiai ismeretek

·        a játék és a munka összekapcsolása

·        játékeszközök beszerzése forrásteremtés

·        a közművelődési intézmények és a köznevelési intézmények kapcsolatrendszere

·        az életkorhoz igazodó programot biztosító intézmények kiválasztása, gyermek/tanuló szemléletének formálása, igényszintjének emelése

·        a családdal történő kapcsolattartás formái

·        kapcsolatteremtés, pedagógiai kommunikáció a családdal

·        szülői értekezletek, fogadóórák, munkadélutánok előkészítése

·        tapasztalatok értékelése, következtetések jövőbeni felhasználása

·        vélemények, tapasztalatok megfogalmazása egy programmal kapcsolatosan, a vélemény kommunikálása a család, gyermek és a pedagógusok felé

 

4.3.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről a résztvevő kérésére külön igazolás kerül kiállításra.

A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 

4.4. Tananyagegység/témakör/modul megnevezése

4.4.1.

Megnevezése

Gondozás és egészségnevelés

4.4.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetencia-szinten alkalmazni tudja.

4.4.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyag feldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszichológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő minimum 40%-ában kötelező.

4.4.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.4.5.

Óraszáma:

120

4.4.6.

Beszámítható óraszáma[8]

60

 

4.4.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Gondozás és egészségnevelés

Kapcsolódó foglalkozás(ok) óraszáma:[9]

120

Kapcsolódó foglalkozás tartalmi elemei:

·        alapvető egészségnevelési, egészségvédelmi ismeretek, a gyerek/tanuló egészségnevelése, egészséges személyiségfejlődés

·        életkorspecifikus higiénés nevelési ismeretek, egészséges életkörülmények

·        személyes példa mutatása, új módszertani lehetőségek keresése az egészségneveléshez

·        a személyi gondozás szerepe és jelentősége a nevelési folyamatban, az életközösségek sajátosságai

·        individuális segítségnyújtás, szokásrendszer alakítása

·        az egészséges táplálkozás általános szabályai

·        összefüggések a testtömegindex, az egészséges táp-anyagok és a táplálék mennyisége között és ezek életkorspecifikus demonstrálása a gyermeknek/tanulónak

·        a gyermekkori étkezési szokások felnőttkori hatásai

·        az óvodáskorú és iskoláskorú gyermek pihenésének ideális körülményei és a pihentető alvás feltételrendszere

·        a pihenés, alvás környezetei feltételeinek előkészítése.

·        a helyes életritmus és az érzelmi biztonság kapcsolata

·        a napirend és megvalósítása (rugalmasság, színesebbé tétel) az óvodás és iskoláskorú gyermekek életében

·        a gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikációs technikák

·        gondozási tevékenység a gyermek igényeinek figyelembevételével

 

4.4.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről a résztvevő kérésére külön igazolás kerül kiállításra.

A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 

 

4.5. Tananyagegység/témakör/modul megnevezése

4.5.1.

Megnevezése

Kommunikáció és viselkedéskultúra

4.5.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetencia-szinten alkalmazni tudja.

4.5.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyag-feldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszichológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő minimum 40%-ában kötelező.

4.5.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag-feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.5.5.

Óraszáma:

80

4.5.6.

Beszámítható óraszáma[10]

40

 

4.5.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Kommunikáció és viselkedéskultúra

Kapcsolódó foglalkozás(ok) óraszáma:[11]

40

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

·        magasszintű ismeretek a kommunikáció elméletéről és gyakorlatáról

·        adekvát kommunikáció, (kommunikációs stílusa mintául szolgál a rábízott gyermek/tanuló kommunikációjához)

·        a kulturált és elvárt kapcsolatteremtés szabályai a pedagógiai folyamatban

·        kulturált „Üdvözlési formák” és a „Bemutatkozás illemtana”, az első benyomás jelentősége

·        kommunikáció a gyakorlatban

·        a gyermek, család üdvözlése, bemutatkozás a lényeges elemekre szorítkozva, személyes elemek kerülése, hallgatóság érdeklődésének fenntartása a kommunikáció során

·        a közvetett és közvetlen kapcsolatteremtés szabályai, kultúrája

·        kapcsolatkezdeményezés és válaszok személyesen, telefonon és írásban

·        bizalmi légkör kialakításának lépései, feltételei

·        bizalmi légkör kialakítása és fenntartása gyermekkel/tanulóval és családjával

·        a pedagógus szerep összeegyeztetése a divatos, ápolt öltözködéssel, sminkkel, testi higiénével

 

4.5.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről a résztvevő kérésére külön igazolás kerül kiállításra.

A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 1. Csoportlétszám

5.1.

Maximális csoportlétszám[12]:

40 fő

 

 

 1. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

6.1.

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:

Résztvevő kérésére biztosított.

6.2.

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.

 

A képzés közbeni fejlesztő értékelés lehet írásbeli, és/vagy szóbeli, és/ vagy gyakorlati beszámoltatás. Az ismeretek számonkérésének módjai:

·        Visszakérdezés,

·        Gyakorlati feladatmegoldás,

·        Képzésben résztvevő visszajelzései,

·        Beszélgetés

·        Feladatlap kitöltése,

·        Házi feladat ellenőrzése,

·        Írásbeli felelet.

 

A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.

 

6.3.

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:

A képzés nem záróvizsgával zárul.

Minden tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérésen vesznek részt.

 

A tudásmérés feladatait a képző intézmény állítja össze az alábbi témakörökből:
• Pedagógiai, pszichológiai ismeretek,
• Családpedagógiai alapismeretek,
• Szabadidőpedagógia,
• Gondozás és egészségnevelés,
• Kommunikáció és viselkedéskultúra.

 

A tudásmérés alapján a megszerezhető minősítések:

 

•             Megfelelt

•             Nem felelt meg

 

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

•             Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény

•             Nem felelt meg: elért 50% vagy az alatti teljesítmény.

 

A résztvevőknek minden tananyagegység végén el kell érniük a sikeres (legalább 51%-os) követelményszintet.

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

7.1.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY

2013. évi LXXVII. törvény13/B. §

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a 6.3. pontban leírt tudásméréseken a „Megfelelt” minősítés megszerzése.

 

 1. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:

Elméleti oktató: a hatályos köznevelésről, illetve a szakképzésről szóló törvények előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus, a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktató.

 

Gyakorlati oktató: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató.

8.2.

Személyi feltételek biztosításának módja:

Az oktatót képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel.

8.3.

Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés.

Továbbá:
• Általános iskolai tanterem és berendezési tárgyai: székek, asztalok, tábla, szemléltető eszközök, iskolai taneszközök, tanszerek
• Óvodai csoportszoba és berendezési tárgyai: székek, asztalok, játékok, szemléltető eszközök, fejlesztő eszközök
• Általános iskola egyéb helyiségei, udvara,
• Óvodai tevékenységek egyéb helyiségei, udvara

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén:
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési programban alkalmazott szoftverek;
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök (például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, webkamera) és internetelérés.

 

Eszközjegyzék:

·        Egyéni fejlesztő eszközök

·        Alapvető sportszerek, játékszerek, társasjátékok

·        Alapvető kézműves technikák megvalósításához szükséges eszközök

·        Alapvető rajz- és dekorációs eszközök, anyagok

·        Iskolai adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközök

 

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja:

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját eszközeként biztosítja.

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

 

 1. Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:

40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére

  

 1. Az előzetes minősítés ténye

Szakértő nyilatkozata:

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Az előzetes minősítés helye:

Budapest

Az előzetes minősítés időpontja:

2023. 10. 02.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:

Pádár Tivadar

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nyilvántartási száma:

FSZ/2020/000057

Felnőttképzési szakértő aláírása:

 

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása:

 

 

 

 

[1] A sorok száma bővíthető.

[2] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns

[3] A foglalkozás(ok) száma egyenlő a foglalkozás(ok) óraszámával.

[4] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns

[5] A foglalkozás(ok) száma egyenlő a foglalkozás(ok) óraszámával.

[6] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns

[7] A foglalkozás(ok) száma egyenlő a foglalkozás(ok) óraszámával.

[8] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns

[9] A foglalkozás(ok) száma egyenlő a foglalkozás(ok) óraszámával.

[10] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns

[11] A foglalkozás(ok) száma egyenlő a foglalkozás(ok) óraszámával.

[12] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

Programkövetelmény azonosító száma: 01194001

A programkövetelmény megjelenésének dátuma: 2021. december 20.

Szakértői vélemény

Képzés (képzési program) megnevezésePedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)
Felnőttképző megnevezése és engedélyszáma:KEM21 Project Kft., E/2021/000118
Szakértői megállapítások

1. A képzési program tartalma megfelel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek és szakmai oktatás vagy szakmai képzés esetén a szakképzésről szóló törvénynek és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek.

2. A képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák.

3. A képzési program minden oldala folyamatos oldalszámozással van ellátva, és az összefűzésre úgy került sor, hogy annak szétválasztására sérülésmentesen nincs lehetőség.

Szakértői vélemény kelteBudapest, 2023. 09. 21.

Felnőttképzési szakértő neve,

nyilvántartási száma

Pádár Tivadar
FSZ/2020/000057
Felnőttképzési szakértő aláírása 

 

 1. Alapadatok

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés:

1.1.

Megnevezése:

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

1.2.

Programkövetelmény azonosító száma:

01194001

1.3.

Ágazat megnevezése:

Oktatás, m.n.s.

1.4.

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján:

0119

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés:

1.5.

Megnevezése:

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)

1.6.

Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:

4

1.7.

A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:

4

1.8.

A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:

5

1.9.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése képesítési követelményt előíró jogszabály:

Nem releváns

A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

·        olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni

·        köznyelvi és szakmai szöveget írni

·        információk gyűjtésére

·        empátiára, toleranciára

·        adekvát kommunikációra

·        konfliktusmegoldásra

·        a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére

·        gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására

·        munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

·        hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve

·        nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására

·        foglalkozások eszközeinek előkészítésére

·        differenciált bánásmódra

·        a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére

·        a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására

·        ügyeleti feladatok ellátására

·        munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

A gyógypedagógiai asszisztens az integrált és szegregált gyógypedagógiai intézményben dolgozó szakember. Az oktatásban az integráció és a szegregáció önmagában nem jelent értékkülönbséget. Mindkettő működhet szakmailag jól, mindkettőre szükség van. Ebben a működésben kap releváns szerepet a gyógypedagógiai asszisztens képesítés. Az SNI-s gyermek/tanuló teljesítményét, sikeres fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek képzettségének minősége garantálja. E képesítésben ölt testet annak a szakmai hálónak a bővítése, mely a pedagógus és a gyógypedagógus mellett biztosítja az SNI-s személy sérüléséből adódó hátrányainak kiegyenlítését és a családdal történő együttműködést.

1.10.

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

1.11.

A képzés célcsoportja:

A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.

1.12.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

• Képes pedagógiai feladatokat felismerni, rendszerezni és alkalmazni a gyakorlatban.
• Képes a nevelés színtereit komplexen értelmezni.
• Alkalmazza a gyermek komplex, több szempontú megismerésének módszereit.
• Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódik az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba.
• Alkalmazza az alapvető pszichológiai fogalmakat, a fejlődést folyamatnak tekinti. Ismeri az egyén és a közösség egymásra gyakorolt hatásait.
• Képes az egyén személyiségalapú megközelítésre.
• Képes az ember alapvető és magasabb rendű szükségletek azonosítására a gondozási, nevelési folyamatban.
• Képes különbséget tenni az egyes kötődési mintázatok személyiségfejlődésre gyakorolt hatásai között, és eligazodik az egyes kötődési között.
• Életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva képes munkáját szervezni.
• Képes különbséget tenni nevelő személyiségtulajdonságainak hatásai között.
• Képes különbséget tenni a gyógypedagógia alapvető csoportjai között.
• Képes különbséget tenni enyhébb és súlyosabb gyógypedagógiai csoportok között
• Átlátja a szakértői bizottságban dolgozó szakembere szerepét. Képes értelmezni a szakértői vélemény tartalmát.
• Képes eligazodni a korai gondozás különböző formái között.
• Empatikus, figyel a szülői érintettségre
• Képes megkülönböztetni a tanulásban akadályozottakat az értelmileg akadályozottaktól, bekapcsolódik az értelmi fogyatékos gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe.
• Képes megkülönböztetni a gyengénlátókat a vakoktól, és az aliglátóktól, bekapcsolódik a látássérült gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe.
• Képes a nagy hatrekeszes doboz, a kis hatrekeszes doboz, a gombás tábla, a szöges tábla használatára. Képes egyszerűbb speciális eszközök elkészítésére.
• Képes értelmezni a lereagáló mozgásokat.
• Képes megkülönböztetni a siketeket a nagyothallóktól, bekapcsolódik a hallássérült gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe.
• Képes megkülönböztetni klinikai kép alapján a mozgásfogyatékosságokat bekapcsolódik a mozgásfogyatékos gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe.
• Képes megkülönböztetni megjelenés alapján a beszédfogyatékosokat: a megkésett beszédfejlődést, a hangképzési zavarokat, és a beszéd ritmus zavarait. Bekapcsolódik a fogyatékos gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe.
• Képes eligazodni az autizmus spektrumzavar jellemzői között, magas szakmai színvonalon képes részt venni a protetikus környezet ábráinak elkészítésében.
• Képes megkülönböztetni egymástól a diszgráfiát, diszlexiát, és a diszkalkuliát. Bekapcsolódik a gyermek/tanuló nevelésébe, oktatásába, fejlesztésébe.
• Képes az aktivitás és a figyelemzavar megkülönböztetésére. Felismeri a tüneteket a különböző életkori szakaszokban.
• Képes a több funkcióterületre kiterjedő fogyatékosságok elkülönítésére.

 

 1. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

2.1.

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség

2.2.

Szakmai előképzettség:

2.3.

Egészségügyi alkalmassági követelmény:

2.4.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

2.5.

Szakmai adottságok, készségek felmérése:

2.6.

Pályaalkalmassági követelmény:

2.7.

Egyéb feltételek:

 

 1. Tervezett képzési idő

3.1.

A képzés óraszáma:

900

3.2.

Megengedett hiányzás mértéke:

30%

 

 1. Tananyagegységek/témakörök/modulok

A képzés tananyagegységeinek/témaköreinek/moduljainak megnevezése[1]:

Óraszáma:

4.1.

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

300

4.2.

Általános gyógypedagógia ismeretek

250

4.3.

Speciális gyógypedagógia ismeretek

350

  

4.1. Tananyagegység/témakör/modul[2]

4.1.1.

Megnevezése[3]:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

4.1.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananagyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.1.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszichológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő minimum 40%-ában kötelező.

4.1.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.1.5.

Óraszáma[4]:

300

4.1.6.

Beszámítható óraszáma[5]:

150

4.1.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[6]:

300

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

·        A pedagógia szakmai terminusai

·        A pedagógia a tudományok rendszerében

·        A pedagógia területei

·        A nevelés színterei

·        Szocializáció

·        A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei

·        A gyógypedagógia rendszere

·        Gyógypedagógiai alapfogalmak, csoportok és azok tulajdonságai

·        Kiemelt figyelmet igénylő gyermek

·        Az SNI-s gyermek fejlesztése

·        Fejlődéslélektan

·        Az életkori szakaszok és azok sajátosságai, jellemzői

·        Szociálpszichológiai ismeretek

·        Személyiséglélektan

·        A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők és veszélyeztető tényezők

·        Ezek felismerése a gyakorlatban

·        Az emberi szükségletek rendszere, egymásra gyakorolt hatásuk

·        A szükségletek azonosítása a nevelés folyamatában

·        Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége

·        A kötődés fogalma

·        Kötődési mintázatok és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatásuk

·        A hospitalizáció káros hatásai

·        A pedagógus személyisége, attitüdje, és ezek hatása a gyermekek személyiségfejlődésére

4.1.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

  

4.2. Tananyagegység/témakör/modul[7]

4.2.1.

Megnevezése[8]:

Általános gyógypedagógia ismeretek

4.2.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananagyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.2.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszichológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő minimum 40%-ában kötelező.

4.2.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.2.5.

Óraszáma[9]:

250

4.2.6.

Beszámítható óraszáma[10]:

125

4.2.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Általános gyógypedagógia ismeretek

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[11]:

250

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

·        A gyógypedagógia szakmai terminusai (különleges gondozás, SNI, BTM, integráció, inklúzió, szegregáció)

·        A gyógypedagógia alapvető csoportjai

·        Az egyes fogyatékosságot előidéző okok

·        Környezeti veszélyeztető tényezők, Sérülések súlyossági foka, típusa

·        Ezek kapcsolata a szegregációval és az integrációval

·        A szakértői bizottságok munkája, a gyógypedagógiai diagnózis felállításának folyamata

·        A szakértői bizottságban dolgozó szakemberek szerepe

·        Szakértői vélemény tartalmának értelmezése

·        A korai fejlesztés fogalma, tartalma, jelenősége és törvényi háttere

·        A korai gondozás (korai fejlesztés) különböző formái

·        Korai fejlesztési és gondozási módszerek, feladatok alkalmazásával, a különböző korai fejlesztési és gondozási formák előnyei (gyermekek felkészítése, terep berendezése a gyógypedagógus iránymutatása szerint)

·        A családdal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szabályai

·        A fogyatékos (sérült) gyermek családi nevelésének sajátosságai

·        A család komplexen értelmezése, szülők támogatása

4.2.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

4.3. Tananyagegység/témakör/modul[12]

4.3.1.

Megnevezése[13]:

Speciális gyógypedagógia ismeretek

4.3.2.

Célja:

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a tananagyagegység tartalmában részletezett elméleti és gyakorlati ismereteket, és azokat készség- és kompetenciaszinten alkalmazni tudja.

4.3.3.

Megvalósítása során alkalmazott munkaformák:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét vagy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő csoportos képzés, igény esetén konzultáció: frontális oktatás, egyéni feladatmegoldás, csoportos munka, kooperatív csoportmunka.

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét nem igénylő önálló tanulás (távoktatás): távoktatási tananyagba épített iránymutatás, irányított tanulás, e-learning, digitális platformon való tananyagfeldolgozás, egyéni feladatmegoldás.

 

Tekintettel a pedagógiai szakmák jellegére – valamint arra a tényre, hogy felvételi jelenléti pszichológiai vizsgálat nincs – a személyes/kontakt szerinti oktatási forma a képzési idő minimum 40%-ában kötelező.

4.3.4.

Megvalósítása során alkalmazott képzési módszerek:

A tananyagegység/modul/témakör tartalmának, jellegének, a megvalósítás során alkalmazott munkaformának, valamint a csoport összetételének és igényeinek megfelelően a módszerek a következők lehetnek: előadás, magyarázat, szemléltetés, megbeszélés, rendszerezés, megfigyelés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, csoportos feladatmegoldás, gyakorlati feladatok megoldása, projektmódszer, feladatlap kitöltése, írásbeli felelet, házi feladat, kiadott feladatok pontosítása, távoktatási tananyag és tananyagba épített iránymutatás.

4.3.5.

Óraszáma[14]:

350

4.3.6.

Beszámítható óraszáma[15]:

175

4.3.7

A megtanítandó és elsajátítandó tananyagegység/témakör/modul tartalma

1.

Kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése:

Speciális gyógypedagógia ismeretek

Kapcsolódó foglalkozás(ok) száma[16]:

350

Kapcsolódó foglalkozás(ok) tartalmi elemei:

·        Az értelmi fogyatékosság csoportosítása, a csoportok jellemzői, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségei

·        A tanulásban akadályozottak és az értelmileg akadályozottak megkülönböztetése a gyakorlatban

·        Az értelmi fogyatékos gyermek/tanuló nevelése, oktatása, fejlesztése, éltminőségének javítása

·        A látásfogyatékosság csoportjai, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségi

·        A látássérülés hatásai a pszichés fejlődésre

·        A látássérült gyermek önkiszolgálásra nevelésének, higiénés szokásainak sajátosságai

·        A látássérültek speciális eszközei, taneszközei

·        A látássérült gyermek/tanuló nevelése, oktatása, fejlesztése

·        A gyengénlátók, vakok és az aliglátók közötti különbség, megkülönböztetésük a gyakorlatban

·        A nagy hatrekeszes doboz, a kis hatrekeszes doboz, a gombás tábla, a szöges tábla használata

·        Egyszerűbb speciális eszközök elkészítése

·        A lereagáló mozgások értelmezése

·        Kommunikáció, segítség és támasz nyújtása a látó-típusú, mind pedig a tapintó-típusú látássérültekkel való foglalkozás során

·        A hallásfogyatékosság csoportjai, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségei, önkiszolgálásra nevelésüknek, higiénés szokásaiknak sajátosságai

·        A hallássérülés hatása a gyermek személyiségfejlődése

·        A hallássérült gyermek/tanuló nevelése, oktatása, fejlesztése

·        A nagyothallók és siketek közötti különbség felismerése

·        Nonverbális jelzések, artikuláció a gyakorlatban

·        A mozgáskorlátozottság csoportjai, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségei

·        A mozgáskorlátozottak speciális eszközei, taneszközei

·        A mozgáskorlátozottság hatása a személyiség fejlődésére

·        A mozgásfogyatékos gyermek/tanuló nevelése, oktatása, fejlesztése

·        Részvétel a hátráltatott cselekvési funkciók fejlesztésé-ben, a mozgásos élmények nyújtásában.

·        Klinikai kép alapján a mozgásfogyatékosságok megkülön-böztetése

·        A beszédfogyatékosság csoportjai, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük lehetőségei

·        A beszédfogyatékosság hatása a személyiség fejlődésére

·        Megjelenés alapján a beszédfogyatékosok megkülönböztetése: a megkésett beszédfejlődés, a hangképzési zavarok, és a beszéd ritmuszavarai.

·        A beszédfogyatékos gyermek/tanuló nevelése, oktatása, fejlesztése

·        A beszédmotiváció erősítése, pozitív minta a kommuni-kációról

·        A gyermek/tanuló megélt kudarcai feldolgozásának, hátrányai kompenzálásának segítése, gátlások csökkentése

·        Az autizmus spektrumzavar jellemzői

·        Autizmus spektrumzavarral élő személyek nevelésének, oktatásának, fejlesztésének lehetőségei

·        A protetikus környezet fogalma, fajtái, és az autizmust magyarázó elméletek

·        Eligazodás az autizmus spektrumzavar jellemzői között

·        A protetikus környezet ábráinak elkészítése

·        A sajátos kommunikációhoz való alkalmazkodás, egyéni utak keresése, szakemberekkel történő együttgondol-kodás

·        Az autizmussal élő személlyel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás

·        A tanulási zavarok, a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia sajátosságai, a fejlesztés lehetőségei; a tanulási zavarok részfukció kiesés jellege

·        A Meixner módszer jelentősége

·        A diszgráfia, diszlexiát, és a diszkalkulia megkülönböz-tetése, a gyermek/tanuló nevelése, oktatása, fejlesztése

·        Az ADHD megjelenési formái, a nevelés, oktatás, fejlesztés lehetőségeit

·        Az aktivitás és a figyelemzavar megkülönböztetése

·        A tünetek felismerése a különböző életkori szakaszokban.

·        A súlyos, halmozott fogyatékos állapot jellemzői, a fejlesztő gondozás alapelvei

·        A több funkcióterületre kiterjedő fogyatékosságok elkülönítése, gondozási feladatok ellátása, a hátrányok kompenzálása

4.3.8.

A tananyagegység/témakör/modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiadásra külön igazolás. A 7.2. pontban meghatározott feltételek teljesítése esetén a képzés végén kerül kiadásra a tanúsítvány.

 

 1. Csoportlétszám

5.1.

Maximális csoportlétszám[17]:

40 fő

 

 1. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

6.1.

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés:

Résztvevő kérésére biztosított.

6.2.

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés:

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse.

A képzés közbeni fejlesztő értékelés, az írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének módjai lehetnek:
• Visszakérdezés,
• Gyakorlati feladatmegoldás,
• Képzésben résztvevő visszajelzései,
• Beszélgetés,
• Feladatlap kitöltése,
• Házi feladat ellenőrzése,
• Írásbeli felelet.

A fenti fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja.

6.3.

Résztvevő záró (szummatív) értékelése:

A képzés nem záróvizsgával zárul.

Minden tananyagegység végén a tanulási eredmények mérésére a résztvevők tudásmérést töltenek ki.

A tudásmérés feladatait a képző intézmény állítja össze az alábbi témakörökből:
• Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
• Általános gyógypedagógiai ismeretek
• Speciális gyógypedagógiai ismeretek

A tudásmérésen megszerezhető minősítések:
• Megfelelt
• Nem felelt meg

A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
• Megfelelt: legalább 51%-os teljesítmény
• Nem felelt meg: 50% vagy az alatti teljesítmény.

 

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei

7.1.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:

TANÚSÍTVÁNY
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. §
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1)

7.2.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele(i):

A képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltétele a 6.3 pontban leírt tudásméréseken a „Megfelelt” minősítés megszerzése.

 

 1. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

8.1.

Személyi feltételek:

Elméleti oktató: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel rendelkező oktató.

Gyakorlati oktató: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktató.

8.2.

Személyi feltételek biztosításának módja:

Az oktatót a képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel.

8.3.

Tárgyi feltételek:

A képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő képzési rész esetén: a résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem a hozzá kapcsolódó berendezési tárgyak: flipchart tábla vagy kivetítő, tanulói és tanári létszámnak megfelelő asztal és szék, laptop/személyi számítógép, szoftverek, internetelérés.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén:
• intézmény részéről: a képzési program megvalósításához szükséges számítástechnikai eszközök, internetelérés, a képzési programban alkalmazott szoftverek;
• képzésben résztvevő részéről: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközök (például laptop/személyi számítógép/tablet/okostelefon, mikrofon, webkamera) és internetelérés.

Eszközjegyzék:
• Általános jellegű iskolai tanterem, szertárak, könyvtár, foglalkoztató, étkező, tornaterem, öltöző, mosdó, wc, közlekedő és ezek berendezései
• Általános iskolai tantárgyak szemléltető eszközei, taneszközei
• Egyéni fejlesztő eszközök
• Alapvető sportszerek
• Alapvető kézműves technikák eszközei
• Alapvető oktatástechnikai eszközök
• Alapvető elsősegélynyújtó felszerelés
• Látásfogyatékosok speciális taneszközei
• Mozgáskorlátozottak gyógyászati és rehabilitációs eszközei
• Hallásfogyatékosok speciális taneszközei
• Autisták speciális kommunikációs eszközei
• Személyi gondozási ápolási eszközök
• Egyszerű munkatevékenységekhez szükséges eszközök (kertészeti, konyhai, varrodai, mosodai)

8.4.

Tárgyi feltételek biztosításának módja:

A képzéshez szükséges tárgyi feltételek, eszközök meglétét a felnőttképző tulajdonjog, használati jog, bérleti jogviszony vagy egyéb használatra irányuló jogviszony alapján biztosítja.

A képzésben részt vevő interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló jelenlétét igénylő, illetve a képzésben résztvevő személyes jelenlétét nem igénylő képzési rész esetén: a képzés elvégzéséhez résztvevői oldalról szükséges számítástechnikai eszközöket és internetelérést a képzésben résztvevő saját eszközeként biztosítja.

8.5.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek:

8.6.

A képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek biztosításának módja:

  

 1. Képesítő vizsga

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban.

 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 

Egyéb feltételek:

40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.

  

 1. Az előzetes minősítés ténye

Szakértő nyilatkozata:

A képzési program előzetes minősítése megtörtént.

Az előzetes minősítés helye:

Budapest

Az előzetes minősítés időpontja:

2023. 09. 21.

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő neve:

Pádár Tivadar

Az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nyilvántartási száma:

FSZ/2020/000057

Felnőttképzési szakértő aláírása:

 

Felnőttképző intézmény képviselőjének aláírása:

 

[1] A sorok száma bővíthető.

[2] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[3] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[4] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[5] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[6] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[7] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[8] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[9] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[10] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[11] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[12] A Tananyagegységeket/témaköröket, modulokat bemutató alfejezetek száma a 4. pontban szereplő sorok számának megfelelően bővítendő.

[13] Megegyezik a 4. pontban megadott megnevezéssel.

[14] Megegyezik a 4. pontban megadott óraszámmal, és megegyezik a témakörök összóraszámával.

[15] Kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható – egyéb esetben nem releváns.

[16] A foglalkozás(ok) száma megegyezik a foglalkozás(ok) óraszámával.

[17] Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns.